Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Reklamacja wymiana towaru

Miejscowość, data

Imię, nazwisko i adres konsumenta

Do: (pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

Reklamacja

Niniejszym, na podstawie art. 637 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, zawiadamiam, że żądam obniżenia wynagrodzenia o kwotę………….. zł (słownie złotych:………….) zawartej umowy o dzieło dotyczącej wykonana przez Państwa usługi fryzjerskiej  w dniu……

Wykonane przez Państwa dzieło zostało wykonane wadliwie, gdyż nałożony na włosy kolor farby znacznie odbiega od oczekiwanego przeze mnie. Farba nie została równomiernie nałożona na włosy co spowodowało że są one w różnych odcieniach.  Wada została stwierdzona w dniu (należy podać datę kiedy zauważyliśmy wadę).

W zawiązku z powyższym, różnicę pomiędzy kwotą uiszczoną przeze mnie za dzieło bez wady,

a kwotą obniżoną ze względu na wadę wykonanego dzieła proszę zwrócić na konto……….

w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

Z poważaniem

Pliki do pobrania: