Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Umowa o pracę

 (pieczęć jednostki) …………………………                                                                               (miejscowość i data) ……………………………

UMOWA O PRACĘ

z odpowiedzialnością materialną na prowadzenie kasy

zawarta w dniu ………………………… pomiędzy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Pracodawcą reprezentowanym przez …………………………………………………………………………………………, a

Pracownikiem ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zatrudnionym na stanowisku ………………………………………… na ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(okres próbny, czas nieokreślony, czas wykonywania określonej pracy)

 1. Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia:   

a)   rodzaj umówionej pracy ………………………………………………………………………………………

b)   miejsce wykonywania pracy ………………………………………………………………………………..

(nazwa, numer kasy i adres)    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c)   wymiar czasu pracy …………………………………………………………………………………………….

(pełny etat, część etatu)      

d)   wynagrodzenie …………………………………………………………………………………………………..                            

e)   Inne warunki zatrudnienia ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Data rozpoczęcia pracy …………………………………………………………………………………………….        
 2. Pracodawca powierza, a Pracownik przyjmuje prowadzenie kasy nr ………………………………

w ……………………………………………………. na zasadzie pełnej odpowiedzialności materialnej z obowiązkiem wyliczenia się ze środków pieniężnych i innych składników majątkowych oraz druków znajdujących się w kasie.

 1. Odpowiedzialność materialna Pracownika rozpoczyna się z chwilą podpisania protokołu przekazania – przyjęcia kasy na podstawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej przeprowadzonej metodą spisu z natury.
 2. Z powierzonych składników mienia – pieniężnych i rzeczowych – oraz druków Pracownik zobowiązuje się w pełni wyliczyć, pokrywając wszelkie niedobory, szkody i  straty powstałe w tym mieniu, jeżeli nie udowodni braku swojej winy.
 3. Podstawą wyliczenia się z powierzonego mienia jest spis z natury na początek i koniec okresu rozliczeniowego oraz dokumentacja przychodowo-rozchodowa kasy, uwzględniająca przychody i rozchody środków pieniężnych (również druków), po potwierdzeniu obrotów i sald ewidencji Pracodawcy.
 4. Wszelkie nadwyżki (superaty) w powierzonym mieniu, ujawnione w rozliczeniu poinwentaryzacyjnym, niezaliczone na poczet niedoborów lub niemożliwe do wyjaśnienia, przechodzą na dobro Pracodawcy.
 5. Pracownik zobowiązuje się do prowadzenia kasy zgodnie z przepisami prawa oraz regulaminami, instrukcjami i zarządzeniami wydanymi przez Pracodawcę.
 6. Pracodawca zapewnia Pracownikowi dobre warunki pracy, podnoszenie kwalifikacji  zawodowych, świadczenia socjalne i bhp, a także zabezpieczenia mienia kasy odpowiednim systemem ochronnym.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy prawa pracy i prawa cywilnego.
 8. Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, z których 1 otrzymuje Pracownik, a 2 egzemplarze – Pracodawca.

Do umowy załącza się*: 1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pracownik przyjmujący

odpowiedzialność materialną

……………………………… ………………………………

(data i podpis Pracownika)                                   (pieczęć i podpis Pracodawcy)

*) zakres czynności, instrukcję kasową, instrukcję o kontroli i obiegu dokumentów oraz inne regulaminy lub instrukcje wewnętrzne