Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Umowa o pracę na okres próbny

(pieczęć pracodawcy) …………………………………

(miejscowość i data) ..……………………………….

UMOWA O PRACĘ NA OKRES PRÓBNY

zawarta w dniu …………… r.

w ………………………….

między ………………………….

z siedzibą w ……………………………..

przy ul. ………………………….,

reprezentowanym przez …………………….., zwanym dalej Pracodawcą, a

………………………………….,

zamieszkałym w …………………………..

przy ul. ………………………,

legitymującym się dowodem osobistym Nr ……………….,

wydanym przez ………………… Nr PESEL …………, NIP ……………, zwanym dalej Pracownikiem, o treści następującej:

pkt 1

Pracodawca zatrudnia Pracownika na okres próbny (maksymalnie trzech miesięcy) od dnia ……….. do dnia …………. w wymiarze czasu pracy (pełnym, części wymiaru) na stanowisku …………………………………………………. .

pkt 2

Pracownik będzie wykonywać pracę w (określić miejsce) ………………………………. .

pkt 3

W czasie trwania stosunku pracy Pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie za wykonaną pracę w wysokości:

a)   wynagrodzenia zasadniczego – w kwocie ………………… zł (miesięcznie, za godzinę) brutto, płatne do 10 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu przepracowanym,

b)   dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, w wysokości na zasadach określonych w przepisach prawa pracy obowiązujących u Pracodawcy (układzie zbiorowym pracy – zakładowym, ponadzakładowym lub regulaminie wynagradzania).

pkt 4

Każda ze stron oświadcza, że zapoznała się z treścią niniejszej umowy oraz przyjęła do wiadomości i wykonania, a także otrzymała po jednym egzemplarzu umowy.

…………………………… ……………………………

(podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej            (data i podpis pracownika)

pracodawcę albo osoby upoważnionej do

składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią obowiązujących u Pracodawcy przepisów prawa pracy, tj. regulaminu pracy oraz przepisów dotyczących wynagradzania (układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania) i przepisy powyższe akceptuję i zobowiązuję się do ich stosowania i przestrzegania.

……………………………..

(data i podpis pracownika)