Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Umowa o pracę na czas zastępstwa

(pieczęć pracodawcy)   …………………………………

  (miejscowość i data) …………………………………

UMOWA O PRACĘ NA CZAS ZASTĘPSTWA

zawarta w dniu …………. r.

w ………………………….

między ………………………….

z siedzibą w ………………….

przy ul. ………………………….,

reprezentowanym przez …………………………, zwanym dalej Pracodawcą, a

………………………………….,

zamieszkałym w …………………………..

przy ul. ………………………,

legitymującym się dowodem osobistym Nr ……………….,

wydanym przez ………………… Nr PESEL …………, NIP ……………, zwanym dalej Pracownikiem, o treści następującej:

pkt 1

Pracodawca zatrudnia Pracownika na czas nieświadczenia pracy przez …………… (wskazać kogo Pracownik ma zastępować), którego nieobecność jest usprawiedliwiona i wynika z faktu ………… (np. udzielenia urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego, długotrwałej niezdolności do pracy).

Przez powyższy okres Pracownik będzie zatrudniony w wymiarze (pełnym, niepełnym) czasu pracy na stanowisku ……………………… .

pkt 2

Pracownik będzie wykonywać pracę w (określić miejsce) …………………………….. .

pkt 3

W czasie trwania stosunku pracy Pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie za wykonaną pracę w wysokości:

a)   wynagrodzenia zasadniczego – w kwocie ………………… zł (miesięcznie, za godzinę) brutto, płatne do 10 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu przepracowanym,

b)   dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, w wysokości na zasadach określonych w przepisach prawa pracy obowiązujących u Pracodawcy (układzie zbiorowym pracy – zakładowym, ponadzakładowym lub regulaminie wynagradzania).

pkt 4

Każda ze stron oświadcza, że zapoznała się z treścią niniejszej umowy oraz przyjęła do wiadomości i wykonania, a także otrzymała po jednym egzemplarzu umowy.

…………………………….. ……………………………..

(podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej       (data i podpis pracownika)

pracodawcę albo osoby upoważnionej do

składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią obowiązujących u Pracodawcy przepisów prawa pracy, tj. regulaminu pracy oraz przepisów dotyczących wynagradzania układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania) i przepisy powyższe akceptuję i zobowiązuję się do ich stosowania i przestrzegania.

……………………………..

(data i podpis pracownika)