Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy

(pieczęć pracodawcy) .……………………………                                                                                                  (miejscowość i data …………………………….

UMOWA O PRACĘ NA CZAS WYKONANIA OKREŚLONEJ PRACY

zawarta w dniu ………….. r.

w ………………………….

między ………………………….

z siedzibą w ………………………..

przy ul. ………………………,

reprezentowanym przez …………………….., zwanym dalej Pracodawcą, a ………………………………….,

zamieszkałym w …………………………..

przy ul. ……………………..,

legitymującym się dowodem osobistym Nr ……………….,

wydanym przez ………………… Nr PESEL …………, NIP ……………, zwanym dalej Pracownikiem, o treści następującej:

pkt 1

Pracodawca zatrudnia Pracownika na czas wykonania ………………., od dnia …………………………. r. w wymiarze czasu pracy (pełnym, części wymiaru) na stanowisku ……………….. .

pkt 2

W trakcie wykonywania pracy do obowiązków pracownika należy w szczególności ……………………….. .

pkt 3

Pracownik będzie wykonywać pracę w (określić miejsce) …………………… .

pkt 4

W czasie trwania stosunku pracy Pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie za wykonaną pracę w wysokości:

a)   wynagrodzenia zasadniczego – w kwocie ………………… zł (miesięcznie, za godzinę) brutto, płatne do 10 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu przepracowanym,

b)   dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, w wysokości na zasadach określonych w przepisach prawa pracy obowiązujących u Pracodawcy (układzie zbiorowym pracy – zakładowym, ponadzakładowym lub regulaminie wynagradzania).

pkt 5

Każda ze stron oświadcza, że zapoznała się z treścią niniejszej umowy oraz przyjęła do wiadomości i wykonania, a także otrzymała po jednym egzemplarzu umowy.

………………………………    ………………………………                                                                             

(podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej           (data i podpis pracownika)                                               

pracodawcę albo osoby upoważnionej do

składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią obowiązujących u Pracodawcy przepisów prawa pracy, tj. regulaminu pracy oraz przepisów dotyczących wynagradzania (układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania) i przepisy powyższe akceptuję i zobowiązuję się do ich stosowania i przestrzegania.

……………………………..