Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Umowa o pracę na czas niekreślony

UMOWA O PRACĘ NA CZAS NIEOKREŚLONY

zawarta w dniu ……………….. r.

w ………………………………..,

między:

…………………………………..,

z siedzibą w ……………..…….,

przy ul. …………………………,

reprezentowanym przez ………………………….,

zwanym dalej Pracodawcą, a

………………………………….,

zamieszkałym w …………………………..,

przy ul. ……………………..,

legitymującym się dowodem osobistym Nr ……………….,

wydanym przez …………………,

nr PESEL …………,

NIP ……………, zwanym dalej Pracownikiem, o treści następującej:

pkt 1

Pracodawca zatrudnia Pracownika na czas nieokreślony w wymiarze czasu pracy (pełnym, części wymiaru) na stanowisku ……………………………………..…………. .

pkt 2

W trakcie wykonywania pracy do obowiązków pracownika należy w szczególności ………………………………………………………………………………………………. .

pkt 3

Pracownik będzie wykonywać pracę w (określić miejsce) ……………………….. .

pkt 4

W czasie trwania stosunku pracy Pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie za wykonaną pracę w wysokości:

a)   wynagrodzenia zasadniczego – w kwocie ………………… zł (miesięcznie, za godzinę) brutto, płatne do 10 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu przepracowanym,

b)   dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, w wysokości na zasadach określonych w przepisach prawa pracy obowiązujących u Pracodawcy (układzie zbiorowym pracy – zakładowym, ponadzakładowym lub regulaminie wynagradzania).

pkt 5

Pracownik rozpocznie pracę w dniu ……………………………….. r.

pkt 6

Każda ze stron oświadcza, że zapoznała się z treścią niniejszej umowy oraz przyjęła do wiadomości i wykonania, a także podpisała i otrzymała po jednym egzemplarzu tej umowy.

…………………………………                            …………………………………

(podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej      (data i podpis pracownika)                                                     

pracodawcę albo osoby upoważnionej do

składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią obowiązujących u Pracodawcy przepisów prawa pracy, tj. regulaminu pracy oraz przepisów dotyczących wynagradzania (układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania) i przepisy powyższe akceptuję i zobowiązuję się do ich stosowania i przestrzegania.

……………………………..

(data i podpis pracownika)