Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Umowa o kredyt gotówkowy

UMOWA O KREDYT GOTÓWKOWY

Zawarta w dniu ………………………………………………………………..…………..,

w ………………………………………………………………………………………….….,

pomiędzy Panem / Panią …………………………………………………………………,

nazwisko rodowe………………………………………………………………….………..,

imiona rodziców ……………………………………………………………………………,

zamieszkałym / zamieszkałą ……………………………………………………………..,

legitymującym (-ą) się dowodem osobistym …………………………………………….,

wydanym przez ………………………………………………………………….…………,

numer PESEL ………………………………………………………………………………,

posiadającym NIP ………………………………………………………………………….,

zwanym dalej Kredytobiorcą,

a Bankiem ……………………………………………………….……………………….…,

z siedzibą w ……………………………………………………………………………..….,

reprezentowanym przez …………………………….……………………………………., zwanym dalej Bankiem.

§1.

Na wniosek Kredytobiorcy z dnia …………………………….. Bank udziela kredytu gotówkowego, na okres od ……………………… do ……………………, na warunkach określonych niniejszą umową, w kwocie złotych ………………………………………………………………………………………………….. (słownie złotych …………………………………………………………………………….) z przeznaczeniem na …………………………………………………………………………………………………

§ 2.

Bank pobiera od kredytobiorcy prowizję w wysokości ……………………… od kwoty przyznanego kredytu, określonej w§ 1.

§ 3.

Wypłata kredytu nastąpi w dniu ………………………. gotówką w siedzibie Banku ………………………………………………………………………….. / przelewem na rachunek bankowy prowadzony

w …………………………………………………….……………………………………..

o numerze ………………………………………………………………….……………..

§ 4.

1. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, która w dniu zawarcia umowy wynosi …………………………… % w stosunku rocznym.

2. Oprocentowanie kredytu może ulec zmianie w wyniku zaistnienia następujących okoliczności:

–     ………………………………………………………………….

–     ………………………………………………………………….

–     ………………………………………………………………….

3. O każdej zmianie stopy oprocentowania kredytu Kredytobiorca i poręczyciele zostaną powiadomieni na piśmie.

4. W przypadku zmiany oprocentowania zostanie sporządzony i przedstawiony na piśmie Kredytobiorcy nowy plan spłat.

§ 5.

1. Kredyt i odsetki zostaną spłacone w ……………………. ratach miesięcznych płatnych ……………… dnia każdego miesiąca, zgodnie z planem spłat, począwszy od dnia ………………….                  2. Za datę spłaty należności uważa się datę stempla placówki przyjmującej wpłatę.

§6.

1. Jeżeli kredytobiorca nie uiści kolejnych rat kredytu, cała należność z tytułu kredytu, odsetek oraz należnych opłat staje się natychmiast wymagalna.

2. Postawienie należności w stan natychmiastowej wymagalności powoduje obowiązek jej natychmiastowej spłaty, a w przypadku braku spłaty -wykorzystanie przez Bank zabezpieczenia kredytu przewidzianego umową.

3. Oprocentowanie kredytów przeterminowanych i kredytów postawionych w stan natychmiastowej wymagalności wynosi ………………………….. % w stosunku rocznym.

§ 7.

1. Bank może wypowiedzieć umowę kredytową w całości lub w części w razie niedotrzymania przez Kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu.

2. Okres wypowiedzenia o którym mowa w ust.1. wynosi ……………………….. dni.

§ 8.

Bank ustala bez względu na dyspozycję Kredytobiorcy następującą kolejność zarachowania wpływających spłat:

a) odsetki,

b) raty kredytu,

§ 9.

Kredytobiorca jest obowiązany przedstawić na żądanie banku informacje i dokumenty niezbędne do oceny jego sytuacji finansowej oraz umożliwiające kontrolę wykorzystania i spłaty kredytu.

§10.

Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi:

–     ………………………………………………………………

–     ………………………………………………………………

–     ………………………………………………………………

§ 11.

Umowa może być zmieniona tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się postanowienia „Regulaminu” ………………………………………, przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo bankowe.

§ 13.

Wszelkie spory powstałe przy wykonywaniu niniejszej umowy należą do właściwości Sądu ……………………………..

§ 14.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kredytobiorcy i Banku. Wszystkie strony umowy zostały parafowane przez Kredytobiorcę i Bank.

             Kredytobiorca                                                                   Bank
…………………………………………                                           ……………………………………..
Zgoda współmałżonka i jego podpis
…………………………………………