Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Umowa o dzieło

UMOWA O DZIEŁO

Zawarta w dniu ……………………………………….

w ………………………………………………………. pomiędzy:

1. ……………………………………………………………………………………………

z siedzibą w ……………………………………………………………………………….

ul. …………………………………………………………………………………………..

w imieniu którego działają ………………………………………………………………, zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, a

2. …………………………………………,

legitymującym się dowodem osobistym seria nr ……………………………………….

wydanym przez ……………………………………………………………………………. zamieszkałym w ……………………………………………………………………………

przy ul. ………………………………………………………………………………………,

zwanym w treści umowy „Zamawiającym” o następującej treści:

§ 1.

1. Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło polegające na: …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

§ 2.

1. Dla wykonania dzieła Zamawiający zobowiązuje się wydać Wykonawcy w terminie do dnia …………………………………….. następujące materiały i narzędzia:

a) …………………………………………………………………………………….

b) …………………………………………………………………………………….

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić rozliczenie z otrzymanych materiałów i narzędzi, nie zużyte zaś zwrócić Zamawiającemu, w dniu wydania dzieła.

§ 3.

Termin rozpoczęcia dzieła strony ustaliły na dzień …………………………….., a zakończenie i wydanie Zamawiającemu na dzień ………………………………………………………………………………………………….

§ 4.

Odbiór nastąpi w siedzibie Wykonawcy na podstawie protokołu przekazania sporządzonego w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 5.

Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie dzieła innej osobie, jednakże jest on odpowiedzialny wobec Zamawiającego za jej działania, jak za własne.

§ 6.

1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie dzieła w wysokości ………………………. zł (słownie ……..………………………………………….. złotych).

§ 7.

1. W razie zwłoki w wykonaniu dzieła Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości ………………………………….. % wartości dzieła za każdy dzień zwłoki.

2. W razie niewykonania dzieła Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości …………………………………… % wartości nie wykonanego dzieła.

3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.

4. W razie zwłoki w wykonaniu dzieła Zamawiający może odstąpić od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu.

§ 8.

1. W przypadku wystąpienia w dziele wad, Zamawiający prześle wykonawcy protokół reklamacyjny, a Wykonawca zobowiązany jest odpowiedzieć w ciągu, ………….. dni.

2. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uważa się za uznanie tej reklamacji, z obowiązkiem załatwienia jej zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

§ 9.

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 11.

Spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby …………………………………………………………………………………………………..

§ 12.

Umowę sporządzono w jednobrzmiących egzemplarzach po dla każdej ze stron.