Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Umowa o dzieło wzór

UMOWA O DZIEŁO

zawarta dnia ………………….. w………………………….

pomiędzy (nazwa, adres, REGON, NIP)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Zamawiającym, a

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… zwanym dalej Wykonawcą

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

…………………………………………………………………………………………………

2. Termin rozpoczęcia dzieła strony ustaliły na dzień ……………… a termin ukończenia działa na dzień ……………….… .

§ 2

1. Przyjmujący zamówienie nie może powierzyć ani w całości, ani w części wykonania dzieła osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 3

1. Plany, rysunki, projekty wykona Wykonawca i  przed przystąpieniem do wykonania dzieła pokaże je Zamawiającemu celem ich zaakceptowania.

§ 4

Zamawiający dostarczy wykonawcy materiał na sporządzenie dzieła opisanego wyżej. Od momentu przekazania materiałów Wykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przypadkową utratę materiału lub jego uszkodzenie.

§ 5

Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w momencie otrzymania gotowego dzieła w wysokości ………………… zł. Zamawiający wpłaci Wykonawcy w dniu złożenia zamówienia zadatek w wysokości ……………….. zł tj …… % wynagrodzenia. Zadatek ten zostanie zaliczony na poczet  ceny.

§ 6

Zamawiający w razie ponad ………………. dniowej zwłoki z wykonaniem dzieła, może od umowy odstąpić. Wykonawca zwróci mu wówczas zadatek powiększony o …………………, oraz materiały, które Zamawiający mu przekazał. Jeżeli zwrot materiałów okaże się niemożliwy Wykonawca zwróci sumę pieniężną równą wartości materiałów mu przekazanych powiększoną o ……..… %

§ 7

Zamawiający odbierze dzieło w ciągu … od terminu wskazanego w § 1 pkt 2. W razie zwłoki z odebraniem dzieła Wykonawca może pobrać od Zamawiającego opłatę … za każdy dzień zwłoki.

§ 8

W razie wystąpienia wad dzieła Zamawiający ma prawo zwrócić się do Wykonawcy o ich usunięcie w ciągu ……………. od dnia odebrania dzieła. Wykonawca usunie wady na własny koszt w terminie ………….… od daty oddania dzieła do naprawy.

§ 9

Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje do wykonania ww. dzieła i że dzieło wykona osobiście.

§ 10

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

……………………… ………………………

Zamawiający                                                Wykonawca