Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Umowa o dostawę i instalację sprzętu komputerowego

UMOWA O DOSTAWĘ I INSTALACJĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

zawarta dnia ……………………

w …………………………………………………………

pomiędzy:

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej w Umowie Sprzedającym, a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. zwany dalej w  Umowie Kupującym.

§ 1

Na podstawie niniejszej Umowy Sprzedający zobowiązuje się do:

1. dostarczenia Kupującemu sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych wg  zestawienia zawartego w specyfikacji sprzętu, stanowiącej załącznik do niniejszej Umowy , 2. zamontowania Sprzętu w miejscu wskazanym przez Kupującego: ………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. uruchomienia Sprzętu  jego przetestowania i odpowiedniej  konfiguracji;

4.  zainstalowania oprogramowania, o którym mowa w § 7 ust. ,

5.  przeszkolenia wskazanych przez Kupującego osób w zakresie obsługi Sprzętu i oprogramowania ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

§ 2

Przedmiotem dostawy jest Sprzęt wybrany przez Kupującego. Mając na uwadze postanowienie ust. 1,   Strony stwierdzają co następuje:

1. Sprzęt nadaje się do prac wymaganych przez Kupującego ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Sprzedający oświadcza, że Sprzęt będący przedmiotem dostawy odpowiada standardom jakościowym i technicznym przewidzianym dla zadań, jakie określił Kupujący.

§ 3

1. Sprzęt zostanie dostarczony do Lokalizacji wskazanych w §1 ust. 1.

2. Koszty dostawy ponosi ………………………………………………………………………………………………

§ 4

Odbiór Sprzętu w ramach dostawy nie pozbawia Kupującego prawa do zgłaszania reklamacji z tytułu jego jakości.

§ 5

Umowa zostanie wykonana w oparciu o harmonogram: Dostawa……………………………………………

termin……………………………………………… Dostawa……………………………………………

termin……………………………………………… Dostawa……………………………………………

termin………………………………………………

§ 6

W dniu dostawy Kupujący,  udostępni pomieszczenia, w których Sprzęt ma być zamontowany.

§ 7

Po zamontowaniu i uruchomieniu Sprzętu, Sprzedający dokona konfiguracji Sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i zainstaluje zakupione oprogramowanie.

§ 8

Jeżeli bez uzasadnionej przyczyny Kupujący nie przystąpi do, Sprzedający upoważniony będzie do dokonania jednostronnego odbioru.

§ 9

Sprzedający rozpocznie szkolenie pracowników Kupującego…………………………………………….. Szkolenie pracowników Kupującego zostanie przeprowadzone w……………………………………… w zakresie obsługi sprzętu:

…………………………………………………………………………………………………..

w zakresie obsługi oprogramowania: …………………………………………………………………………………………………..

§ 10

Sprzedający w Dniu Odbioru wyda Kupującemu certyfikat licencji na Oprogramowanie.

§ 11

Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej. 2. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji na sprzęt oraz wykonane przez siebie usługi.

§ 12

1. Kupujący zapłaci Sprzedającemu tytułem wynagrodzenia: za dostarczony Sprzęt: …………………………………………………………………………………………………..za zamontowanie Sprzętu w Lokalizacjach: ……………………………………………………………………..

uruchomienie i konfigurację: …………………………………………………………………………………………………..

za przeszkolenie pracowników: …………………………………………………………………………………………………..

za oprogramowanie: ………………………………………………………………………………………………….. 2. Kupujący zobowiązany jest dokonać zapłaty na podstawie faktury VAT.

§ 13

W razie zwłoki Sprzedającego w dostawie Sprzętu, która przekracza ……………………… Kupujący uprawniony będzie do odstąpienia od niniejszej Umowy.

§ 14

Sprzedający zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Kupującym oraz informacji, które uzyskał w celu realizacji niniejszej Umowy.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 16

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy winny być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

…………………………… ……………………………

Sprzedający                                                                      Kupujący