Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Umowa najmu samochodu

UMOWA NAJMU SAMOCHODU

Zawarta  dnia ……………………………..

w ………………………………………….

pomiędzy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Wynajmującym, a

………………………………………………………………………………………………… zam. w ………………………………………………………………………………………… zwanym dalej Najemcą.

§ 1

Wynajmujący oddaje w najem Najemcy samochód

marki ………………………………………. ,

koloru ……………………………………… ,

rok produkcji …………………………….….,

o numerach rejestracyjnych ……………………………………,

numer silnika …………………………………………………..,

numer nadwozia ………………………………………………..

Wynajmujący oświadcza, że jest jedynym właścicielem samochodu.

§ 2

1.Wynajmujący oddaje Najemcy wraz z samochodem opisanym wyżej: kluczyki , dowód rejestracyjny, polisę ubezpieczeniową OC na rok ……………….. , kluczyki od stosowanych w pojeździe zabezpieczeń. 2. Wynajmujący oświadcza, że samochód jest w pełni sprawny, oraz posiada sprawną gaśnicę, koło zapasowe, zestaw narzędzi, zabezpieczenia  …………………………………………. radio ………………………………………………….. , oraz jest zatankowany do pełna.

§ 3

Najemca płacić będzie Wynajmującemu  czynsz najmu w wysokości …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

§ 4

Zgody Wynajmującego wymagają: podnajem, oraz oddanie przedmiotu najmu do bezpłatnego używania osobom trzecim.. Wszystkie zmiany i ulepszenia pojazdu.

§ 5

Najemca dokona we własnym zakresie konserwacji przedmiotu najmu oraz napraw bieżących.

§ 6

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia …………………………… do dnia …………………………….. . Po upływie terminu umowy Najemca zwróci samochód Wynajmującemu wraz z rzeczami wymienionymi w § 2 pkt 2 oraz z pełnym bakiem.

§ 7

Każda ze stron może umowę wypowiedzieć z zachowaniem ……………………. okresu wypowiedzenia.

§ 8

Wynajmujący może rozwiązać umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia, jeżeli Najemca zalega z należnym czynszem ………………………….. lub narusza inne postanowienia umowy. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa wyżej, Najemca obowiązany jest rozliczyć się z Wynajmującym i zwrócić przedmiot najmu  wraz z rzeczami wymienionymi w § 2 pkt 2 oraz z pełnym bakiem w terminie ………………… dni.

§ 9

Zmiany umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Opłatę skarbową z tytułu tejże umowy uiści Najemca.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miał zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednakowych  egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.   

…………………………… ……………………………         Wynajmujący                                            Najemca