Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Umowa najmu mieszkania

UMOWA NAJMU MIESZKANIA

Zawarta dnia …………………………….. w ……………………………………………………………….

pomiędzy:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Wynajmującym, a

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

zamieszkałym w ….……………………………………………………………………………………

zwanym dalej Najemcą.

§ 1

1.Wynajmujący oddaje w najem Najemcy lokal znajdujący się w

……………………………………………………………………………………………………………

na cele mieszkalne. Wynajmujący oświadcza, że jest jedynym właścicielem przedmiotu najmu. Wynajmujący umożliwi Najemcy prawidłowe korzystanie z przedmiotu najmu a w szczególności korzystanie z energii elektrycznej, bieżącej wody, telefonów, centralnego ogrzewania ,tv. Koszty korzystania z tych usług ponosi Najemca.

2. Wraz z lokalem oddane zostaną następujące przedmioty ruchome będące na wyposażeniu lokalu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

§ 2

Najemca płacić będzie Wynajmującemu czynsz najmu w wysokości …………………………… zł miesięcznie. Czynsz będzie płacony z góry do ………………………………… dnia każdego miesiąca.

§ 3

Zgody Wynajmującego wymagają: podnajem, wszystkie zmiany i ulepszenia przedmiotu najmu, w szczególności:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

§ 4

Wynajmujący może podnieść czynsz najmu po uprzednim zawiadomieniu o tym Najemcy na ………………. naprzód. Jednorazowo nie można podnieść czynszu o więcej jak …………………….. % umówionej miesięcznej stawki czynszu.

§ 5

Najemca dokona we własnym zakresie konserwacji lokalu oraz napraw bieżących.

§ 6

Umowa zostaje zawarta na czas ………………………………………………………….. Po okresie umowy Najemca zwolni lokal, opróżni go na własny koszt z wniesionych tam jego rzeczy. Zwróci również w stanie nie pogorszonym rzeczy wymienione w § 2 pkt 2 niniejszej umowy.

§ 7

Każda ze stron może umowę wypowiedzieć z zachowaniem ………………………… okresu wypowiedzenia.

§ 8

1. Wynajmujący może rozwiązać umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia, jeżeli Najemca zalega z należnym czynszem za …………………… pełne okresy płatności lub narusza inne postanowienia umowy. W przypadku zaistnienia okoliczności, o którym mowa wyżej, Najemca obowiązany jest rozliczyć się z Wynajmującym i opuścić przedmiot najmu w terminie …………………….. dni.

2. Wynajmujący może wypowiedzieć Najemcy, bez zachowania terminów wypowiedzenia, umowę również wtedy gdy Najemca przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni uciążliwym korzystanie z innych lokali znajdujących się w jego sąsiedztwie.

3. Wynajmujący może też wypowiedzieć umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia jeżeli stwierdzi, że Najemca używa przedmiotów wymienionych w § 1 pkt 2 niezgodnie z ich przeznaczeniem, bądź też dewastuje je.

§ 9

1. Na zabezpieczenie roszczeń Wynajmującego przysługujących mu w dniu zakończenia najmu Najemca wpłaci do jego rąk kaucję w wysokości równej ……………………… miesięcznym czynszom.

2. Niewykorzystana kwota kaucji zostanie zwrócona Najemcy w dniu zakończenia najmu. Kaucja nie podlega oprocentowaniu.

§ 10

Zmiany umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

Opłatę skarbową z tytułu tejże umowy uiści Najemca.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 13

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

…………………………………                                …………………………………

Wynajmujący                                                             Najemca