Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Umowa najmu powierzchni użytkowej

UMOWA NAJMU CZĘŚCI POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

Zawarta dnia ………………………………….

w ………………………………………………

pomiędzy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. zwany dalej Wynajmującym a,

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. zwana dalej Najemcą

§1

Wynajmujący oświadcza, iż jest właścicielem ……………………………………………. położonych …………………………………………………………………………………

§2

Wynajmujący oddaje Najemcy w najem …………………………………………….. powierzchnię ……………………………. m2 w miejscu ustalonym przez strony.

§3

Najemca oświadcza, że wynajmowaną powierzchnię w każdym z lokali opisanych w §1 przeznaczy na …………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….

§4

Wynajmujący zobowiązuje się do ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

§5

W zamian za wynajmowaną powierzchnię Najemca ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

§6

Umowa zostaje zawarta na czas od …………………… do ……………………

§7

Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem …………………………. okresu wypowiedzenia.

§8

Wynajmujący może rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia w przypadku …………………………………………………………………………………………………

§9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego

§11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

……………………………… ………………………………

Wynajmujący                                                                          Najemca