Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Umowa lombardowa

UMOWA LOMBARDOWA

Zawarta w dniu …………………………….

w ………………………………………………………….. pomiędzy

1. ………………………………………………..

z siedzibą …………………………………………………………….

przy ul. ……………………………………………………………………………, reprezentowaną przez ………………………………………………………..

zam. w …………………………………………………..

przy ul. ………………………………………………………………………………………., zwanym dalej Właścicielem lombardu, a

2. ……………………………………………………….

zam. w …………………………………………………………….

przy ul. ……………………………………………………………………………,  

zwanym dalej Pożyczkobiorcą.

§ 1.

Właściciel lombardu pożycza Pożyczkobiorcy kwotę …………………… zł.

(słownie ……………………………………………………………………………. złotych).

§ 2.

Zabezpieczenie pożyczki stanowi pozostawiona przez Pożyczkobiorcę Właścicielowi lombardu rzecz: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

o wartości …………… zł (słownie ……………………………………. złotych).

§ 3.

1 .Pożyczkobiorca jest zobowiązany zwrócić pożyczoną kwotę określoną w § 1 wraz z prowizją do dnia …………………………………………………………………………..

2. Prowizja wynosi …………… zł. (słownie ……………………………………. złotych).

§ 4.

W przypadku niedotrzymania terminu określonego w§ 3 Pożyczkobiorca upoważnia Właściciela lombardu do dokonania sprzedaży w imieniu własnym, ale na rachunek pożyczkobiorcy, rzeczy określonej w§ 1 i do zaspokojenia swojej wierzytelności z uzyskanej sumy.

§ 5.

Umowa może zostać przedłużona do dnia …………… po naliczeniu dodatkowej prowizji w wysokości …………… zł (słownie ………………………………….. złotych).

§ 6.

W przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki przez Pożyczkobiorcę, prowizja należna Właścicielowi lombardu zostanie pomniejszona o ….. zł

(słownie ………………………………………………………….. złotych) za każdy dzień.