Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Umowa licencyjna

UMOWA LICENCYJNA

zawarta dnia ……………………………… w ……………………………… pomiędzy:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Licencjobiorcą a,

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Licencjodawcą.

§ 1

Przedmiotem licencji jest program komputerowy, wyprodukowany przez ………………………………………………………….. wraz z materiałami towarzyszącymi.

§ 2

1.Licencjodawca zobowiązuje się do udzielenia niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z programu komputerowego …………………………………………………………………………………………………..

i materiałów towarzyszących,

2. Licencjobiorca zobowiązuje się do uiszczenia kwoty  ……………………….. zł na rzecz Licencjodawcy.

§ 3

Umowa zostaje zawarta na okres od …………… do ……………….. z możliwością jej przedłużenia.

§ 4

1.    Oprogramowanie wraz z materiałami towarzyszącymi jest licencjonowane a nie sprzedawane, co wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność cywilną z tytułu gwarancji i rękojmi.

2.      Oprogramowanie jest chronione prawem autorskim, postanowieniami konwencji międzynarodowych oraz innymi prawami o ochronie prawa własności intelektualnej.

§ 5

Oprogramowanie stanowi własność licencjodawcy i nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich.

§ 6

Licencja na użytkowanie oprogramowania może być udzielona w następujący sposób:

a.      w wersji jednostanowiskowej –  jedna kopia na jednym komputerze,

b.      w wersji wielostanowiskowej – na tylu stanowiskach, na ilu przewiduje producent programu  danej wersji.

§ 7

1. Bez pisemnej  zgody licencjodawcy licencjobiorca nie może :

a.      odsprzedawać, wynajmować, wydzierżawiać, użyczać lub w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniać oprogramowania,

b.      dekompilować, zmieniać lub w jakikolwiek inny sposób ingerować w oprogramowanie,

c.      tworzyć oprogramowania pochodnego,

d.      dokonywać tłumaczeń,

e.      wprowadzać zmian do instrukcji,

f.      usuwać lub zasłaniać znaków towarowych umieszczonych na oprogramowaniu i  jego kopiach.

2. Licencjobiorca ma prawo wykonać wyłącznie jedną kopię oprogramowania dla celów bezpieczeństwa.

3. Licencjobiorca ma prawo korzystać z oprogramowania tylko i wyłącznie na potrzeb własnego przedsiębiorstwa.

4. Licencjobiorca może dokonać cesji praw do oprogramowania, po uzyskaniu zgody licencjodawcy.

5. Naruszenie przez licencjobiorcę  postanowień umowy traktowane będzie jako zerwanie umowy.

6. Naprawienie szkody licencjodawcy z racji nieprzestrzegania przez licencjobiorcę umowy nastąpi na zasadach powszechnie przyjętych.

§ 8

Licencjodawca i jego dealerzy, nie ponoszą odpowiedzialności za  jakiegokolwiek rodzaju szkody będące następstwem używania bądź niemożności używania oprogramowania.

………………………… …………………………

Licencjodawca                                                                Licencjobiorca