Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Umowa kupna sprzedaży

UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY

zawarta dnia ………………………………. w …………………………………………………………….

pomiędzy

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy Sprzedawcą, a

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy Kupującym.

§ 1

Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje następujące rzeczy: ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

§ 2

Kupujący zapłaci Sprzedawcy cenę w wysokości …………………………………zł . Zapłata nastąpi w następujący sposób ……………………………………………………………………………………

§ 3

Sprzedawca dostarczy towar do magazynu Kupującego. Koszty transportu ponosi ……………………………………………………………………………………

O dostawie towaru Sprzedawca zobowiązuje się zawiadomić Kupującego z ………….. dniowym wyprzedzeniem.

§ 4

Towar będzie opakowany w ……………………………………………………………………………………

§ 5

Sprzedawca wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące sprzedawanych rzeczy.

§ 6

Kupujący zobowiązuje się do zbadania sprzedanych mu rzeczy w ciągu …………….. dni od daty ich odbioru. W wypadku stwierdzenia wad lub braków Kupujący prześle reklamację Sprzedawcy, który odpowie na nią w ciągu …………………………. dni od momentu jej otrzymania.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

………………………………… …………………………………

Sprzedawca                                                     Kupujący