Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Umowa komisu

UMOWA KOMISU

Zawarta w dniu …………….. pomiędzy

1 …………….… z siedzibą ………………….. przy ul. ……………………. , w imieniu którego działają:

a) ……………………………..

b) …………………………….

zwanym w treści umowy „Komisantem”, a

2. …………………., zamieszkałym w ………………….. przy ul. …………………….. , legitymującym się dowodem osobistym ………………………….. , zwanym w treści umowy „Komitentem”, o następującej treści:

§ 1.

Komisant zobowiązuje się do sprzedaży komisowej we własnym imieniu otrzymanych od Komitenta następujących rzeczy:

  1. ………………………………………
  2. ………………………………………
  3. ………………………………………

§ 2.

Komitent oświadcza, że przekazane rzeczy stanowią jego własność i nie są obciążone prawami osób trzecich.

§ 3.

Strony umowy określają cenę rzeczy określonych w§ 1

  1. ……………………………… zł. (słownie ……………………………………… )
  2. ……………………………… zł. (słownie ……………………………………… )
  3. ……………………………… zł. (słownie ……………………………………… )

§ 4

Komisant zobowiązuje się do sprzedaży rzeczy po cenie nie mniejszej niż określona w § 2 umowy, a w miarę swych możliwości po cenie przekraczającej określoną w § 2 umowy.

§ 5

Jeśli Komisant sprzeda rzecz po cenie niższej niż określona w § 2 obowiązany jest zapłacić Komitentowi różnicę.

§ 6.

Komisant zobowiązany jest na własny koszt ubezpieczyć oddane do sprzedaży komisowej rzeczy od ryzyka kradzieży z włamaniem, ognia i innych zdarzeń losowych.

§ 7.

Wysokość należnej Komisantowi prowizji wynosi … % ceny, za jaką rzecz zostanie sprzedana.

§ 8.

Komisant ma prawo do potrącenia prowizji z przekazywanej Komitentowi ceny.

§ 9.

W przypadku, gdy powierzone do sprzedania rzeczy określone w § 1 umowy, pomimo dołożenia przez Komisanta należytej staranności, nie zostaną sprzedane w ciągu ……………… miesięcy, Komitent wyraża zgodę na ich sprzedaż po cenie obniżonej o … % w stosunku do ceny ustalonej w § 3 umowy.

§ 10.

Koszty i wydatki związane z wykonaniem umowy ponosi Komisant.

§ 11.

W razie niesprzedania rzeczy, o których mowa w § 1 umowy w ciągu … miesięcy od dnia ich przekazania Komisantowi, może on odstąpić od umowy i żądać niezwłocznego ich odebrania przez Komitenta. W razie zwłoki w odbiorze Komisant ma prawo do żądania kary umownej w wysokości … % ustalonej w § 3 ceny za każdy dzień zwłoki.

§ 12.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 13.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy aneksu.

§ 14.

Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Komisanta.

§ 15.

Umowę sporządzono w ….. jednobrzmiących egzemplarzach po …… dla każdej ze stron.   

……………………………… ………………………………

Komitent Komisant