Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Umowa Foraitingu

UMOWA FORFAITINGU

Zawarta dnia ……………….. w ……………… pomiędzy

…………………… z siedzibą w ……………… reprezentowany przez ………………………, zwanym w dalszej części umowy Przedsiębiorcą a,

…………………… z siedzibą w ……………… reprezentowany przez ………………………, zwanym w dalszej części umowy Instytucją.

§ 1

1. Przedsiębiorca zobowiązuje się do sprzedaży Instytucji wierzytelności, określonej w § 2 niniejszej umowy, w zamian za co Instytucja zobowiązuje się zapłacić Przedsiębiorcy uzgodnioną cenę. 2. Umowa niniejsza została zawarta na podstawie pisemnej oferty przyjętej przez Przedsiębiorcę dnia ……………, stanowiącej załącznik ……….… do umowy.

§ 2

Przedmiotem umowy jest wierzytelność pieniężna w wysokości ………………., oprocentowana odsetkami w wysokości … % rocznie, płatna jednorazowo w dniu ……….… przelewem na rachunek Przedsiębiorcy w Banku ……………………………………………………………………………………………….…, wynikająca z umowy dostawy zawartej w dniu ………………… pomiędzy Przedsiębiorcą jako Dostawcą a,

………………….…, z siedzibą w …………………… jako Odbiorcą, posiadającym rachunek w Banku …………………………………………………………………………………………

§ 3

Wierzytelność określona w § 2 niniejszej umowy jest zabezpieczona:

1) wekslem trasowanym wystawionym przez ……… z siedzibą w ……… na kwotę ………..

2) poręczeniem udzielonym przez ……… z siedzibą w ……… na kwotę ………..

§ 4

Do obowiązków Instytucji należy:

1) zapłata uzgodnionej ceny sprzedaży wierzytelności w kwocie …

2) spełnienie świadczeń uzupełniających na rzecz Przedsiębiorcy:

a) ……………………………………………………………………………..

b) ……………………………………………………………………………..

Zapłata ceny sprzedaży, o której mowa w ust.1, pomniejszonej o kwoty należne Instytucji, określone w § 5 umowy, nastąpi przelewem jednorazowo w dniu ……………. na rachunek Przedsiębiorcy w Banku ……………

§ 5

Przedsiębiorca zapłaci Instytucji następujące kwoty:

1) kwotę wynikającą z pomnożenia kwoty wierzytelności, określonej w § 2 niniejszej umowy przez procentową stopę forfaitingową w wysokości ……… %

2) opłatę na pokrycie kosztów związanych z zawarciem niniejszej umowy w wysokości ………% sprzedanej wierzytelności.

§ 6

Z chwilą podpisania niniejszej umowy na Instytucję przechodzą  ryzyka:

1) ryzyko wypłacalności Odbiorcy

2) ryzyko zmian oprocentowania kapitału

3) …………………………………………………………………………

§ 7

Z chwilą podpisania niniejszej umowy Instytucja zrzeka się prawa do żądania powrotnego przeniesienia na Przedsiębiorcę wierzytelności, o której mowa w § 2 niniejszej umowy oraz zwrotu zapłaconej ceny sprzedaży, a także prawa do żądania naprawienia szkody, którą poniosła przez niewykonanie przez Odbiorcę obowiązków, wynikających z umowy dostawy zawartej w dniu …………….. pomiędzy nim, a Przedsiębiorcą, jako Dostawcą. Ponadto Instytucja zrzeka się prawa do żądania od Przedsiębiorcy naprawienia szkody, jaką poniosła w wyniku ziszczenia się któregokolwiek z ryzyk, wymienionych w § 6 niniejszej umowy.

§ 8

W terminie … dni, licząc od daty podpisania niniejszej umowy Przedsiębiorca zobowiązuje się przekazać Instytucji wszelkie posiadane przez niego dokumenty, stwierdzające istnienie sprzedawanej Instytucji wierzytelności, wszelkie dotyczące jej dokumenty wtórne oraz dokumenty zabezpieczeń, wymienionych w § 3 niniejszej umowy według wykazu, stanowiącego załącznik nr 2 do umowy.

§ 9

Przedsiębiorca zobowiązuje się w terminie 3 dni, licząc od dnia podpisania niniejszej umowy zawiadomić o fakcie jej zawarcia Odbiorcę, o którym mowa w § 2 umowy.

§ 10

Instytucji przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w razie niewykonania obowiązku, o którym mowa w § 8 umowy.

§ 11

Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają aneksu w formie pisemnej.

§ 12

Wszelkie spory powstałe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy strony zgodnie poddają właściwości Sądu siedziby Instytucji.

§ 13

Integralną częścią niniejszej umowy są załącznik nr 1 zawierający ofertę oraz załącznik nr 2 zawierający wykaz dokumentów.

§ 14

Umowa została sporządzona w ……….. jednobrzmiących egzemplarzach po ……….. dla każdej ze stron.   

……………………………           …………………………… Instytucja                                               Przedsiębiorca