Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Umowa Dzierżawy

UMOWA DZIERŻAWY

zawarta dnia ………………………………. w ……………………………………………………………. pomiędzy:

………………………………………………………………………………….zwanym dalej Wydzierżawiającym a,

…………………………………………………………………………………………….. zwanym dalej Dzierżawcą.

§ 1

Wydzierżawiający oddaje …………………………………………………………. Dzierżawcy do używania i pobierania pożytków:

§ 2

1.Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas ………………………………………………………………………

2.Stronom służy prawo rozwiązania umowy z zachowaniem …………………………………….okresu wypowiedzenia.

§ 3

1.Strony ustalają, że z tytułu dzierżawy Dzierżawca będzie płacił Wydzierżawiającemu czynsz w wysokości ……………………………. zł miesięcznie. Czynsz dzierżawny płatny będzie z góry do dnia ……………………….. każdego miesiąca, do rąk Wydzierżawiającego.

2.Dzierżawca obowiązany jest uiszczać podatki i inne ciężary związane z własnością lub posiadaniem przedmiotu dzierżawy oraz ponosić koszty jego zabezpieczenia.

3. Podniesienie czynszu dzierżawnego może nastąpić po uprzednim zawiadomieniu Dzierżawcy na ……………………………….. miesiące naprzód przed planowaną podwyżką.

§ 4

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli dzierżawca zalega z zapłatą czynszu za ……………………….. pełne okresy płatności, gdy używa przedmiotu dzierżawy niezgodnie z jego przeznaczeniem, bądź oddaje go do używania innym osobom bez zgody Wydzierżawiającego.

§ 5

Dzierżawca będzie używał przedmiotu dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, na własny koszt i nie może zmieniać przeznaczenia przedmiotu dzierżawy bez zgody Wydzierżawiającego .

§ 6

Dzierżawca ma obowiązek dokonywania napraw niezbędnych do zachowania przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym.

§ 7

Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca zwróci przedmiot dzierżawy Wydzierżawiającemu w stanie niepogorszonym poza normalny stopień zużycia wynikający z prawidłowego gospodarowania.

§ 8

Przedmiot dzierżawy pozostaje własnością Wydzierżawiającego.

§ 9

Dzierżawcy nie wolno bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego oddawać przedmiotu dzierżawy do używania osobom trzecim, ani też oddawać w dalszą dzierżawę.

§ 10

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

Wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi Dzierżawca.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

………………………………………     ………………………………………

Dzierżawca                                                              Wydzierżawiający