Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Umowa dzierżawy nieruchomości

UMOWA DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI

zawarta dnia ……………………………. w ………………………………………………………………. pomiędzy:

…………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej Wydzierżawiającym a,

………………………………………………………………………………………………….. zwanym dalej Dzierżawcą.

§1

Wydzierżawiający oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości o powierzchni ………………., położonej we ……………………………………, ujawnionej w księdze wieczystej …………………………, prowadzonej przez Sąd Rejonowy we …………………………………………………………………………………………………..

§2

Wydzierżawiający wydzierżawi Dzierżawcy część nieruchomości opisanej w § 1, oznaczonej jako działka nr ……………………………………….na planie stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

§3

Dzierżawca oświadcza, że  przyjmuje działkę w dzierżawę i zobowiązuje się prowadzić na niej …………………………………………………………………………………………………..

§4

Dzierżawca może za zgodą Wydzierżawiającego usytuować na działce nie związany trwale z gruntem obiekt o rozmiarach nie wymagających zezwoleń wynikających z prawa budowlanego.

§5

W razie postawienia obIektu  opisanego w § 4. Wydzierżawiający dokona podłączenia do instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacji na własny koszt.

§6

Tytułem czynszu Dzierżawczy zapłaci Wydzierżawiającemu czynsz dzierżawny w wysokości …………………………………………………….zł rocznie.

§7

Dzierżawca bez zgody Wydzierżawiającego nie może poddzierżawić przedmiotu niniejszej umowy.

§8

Umowa zostaje zawarta na okres

od …………………………………….. do…………………………………….   

§9

Umowa może być rozwiązana za …………………….. wypowiedzeniem, jeżeli przez 2 kolejne okresy zalegać będzie z zapłatą należności wynikających z §6.

§10

Wydzierżawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku: 1. postawienia obiektu innego niż w § 5, 2. prowadzenia innej działalności niż określona w §3 , 3. niezrealizowania zobowiązań czynszowych, 4. poddzierżawienia przedmiotowej działki bez zgody Wydzierżawiającego.

§11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§12

Ewentualne spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu właściwego dla miejsca zawarcia umowy.

§13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.    

………………………………… ………………………………… Wydzierżawiający                                                             Dzierżawca