Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Umowa Akwizycji

UMOWA AKWIZYCJI

zawarta dnia …………………… w ……………………………….. pomiędzy

……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Zleceniodawcą a

……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Akwizytorem.

§1

Akwizytor zobowiązuje się do stałego pozyskiwania na rzecz Zleceniodawcy zamówień na oferowane przez Zleceniodawcę towary, jak również do sprzedaży tych towarów.

§2

Zleceniodawca dostarczy Akwizytorowi aktualną ofertę sprzedaży wraz z cennikiem.

§ 3

Zleceniodawca udzieli Akwizytorowi pełnomocnictwa na dokonywanie czynności o których mowa w § 1.

§4

1.Akwizytor otrzyma wynagrodzenie w formie prowizji w wysokości … .% wartości pozyskanych zamówień oraz sprzedanych towarów.

2.W przypadku pozyskania zamówienia prowizja płatna będzie w ciągu … dni od momentu zrealizowaniu transakcji przez Zleceniodawcę z klientem pozyskanym przez Akwizytora.

3.W przypadku sprzedaży towaru bezpośrednio przez Akwizytora prowizja będzie wypłacana w ciągu … dni od momentu sprzedaży towaru.

§5

1.Umowa zawarta zostaje na czas ………..… .

2. Strony mogą rozwiązać umowę za ……..… miesięcznym okresem wypowiedzenia.

§6

Koszty związane z realizowaniem niniejszej umowy ponosi Akwizytor.

§7

Wszelkie zmiany umowy winny być dokonywane w formie pisemnej.

§8

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego o umowie agencyjnej.

§9

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednych dla każdej ze stron.

………………………………….              ………………………………….

Zleceniodawca                                                                  Akwizytor