Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

zawarta dnia  … w … (miejscowość) pomiędzy:

1. ………………… zam. w ……………….. przy ul. ……………..,

legitymującym się dowodem osobistym …………………………,  zwanym w treści umowy Sprzedającym, reprezentowanym  przez:………………………………………………………. a,

2. ………………… zam. w ……………….. przy ul. ……………..,

legitymującym się dowodem osobistym …………………………,  zwanym w treści umowy Kupującym reprezentowanym przez:………………………………………………………… .  

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest ustalenie wszelkich istotnych elementów umowy przyrzeczonej, która ma zostać zawarta pomiędzy stronami.

§2

1. Sprzedający oświadcza, iż jest właścicielem nieruchomości o pow. ………………. m2 położonej w ……………… opisanej w księdze wieczystej … prowadzonej przez Sąd Rejonowy w ……………… – Wydział Ksiąg Wieczystych.

2. Sprzedający oświadcza, że działka – zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego – przeznaczona jest pod zabudowę obiektów … .

3. Sprzedający oświadcza:

a) nieruchomość ta objęta jest małżeńską wspólnością majątkową,

b) nieruchomość ta nie jest obciążona i nie znajduje się w posiadaniu zależnym osób trzecich.  

§3

Strony zobowiązują się do zawarcia w formie aktu notarialnego, właściwej umowy kupna – sprzedaży nieruchomości opisanej w § 2 do dnia … .

§4

Strony ustalają cenę nabycia przedmiotowej nieruchomości na ……………….. (słownie: ………………………………..… ) zł.  

§5

Kupujący wpłaca tytułem zadatku na poczet ceny zakupu kwotę … (słownie: … ) zł, a Sprzedający niniejszym kwotę tę przyjmuje.  

§6

1. W razie niewykonania umowy przez Sprzedającego, zwróci on Kupującemu kwotę zadatku w podwójnej wysokości.

2. W razie niewykonania umowy przez Kupującego traci ona zadatek na rzecz Sprzedającego.

 §7

Sprzedający oświadcza, że zbywane prawo jest wolne od wszelkich długów i obciążeń.

§8

W przypadku powstania lub ujawnienia się istnienia jakiegokolwiek obciążenia zbywanego prawa, po zawarciu umowy, Sprzedający zobowiązuje się je niezwłocznie uregulować.

§9

Sprzedający oświadcza, że otrzymał od Kupującego kwotę określoną w §5 umowy i odbiór jej niniejszym kwituje.

§10

Wydanie przedmiotu niniejszej umowy nastąpi najpóźniej do dnia … .  

§11

Wszelkie opłaty związane z zawarciem niniejszej umowy ponosi Kupujący.  

§12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§13

Ewentualne spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy poddaje się rozstrzygnięciu sądów powszechnych.  

§14

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.     

……………………………………                                      ……………………………………     (Sprzedający)                                  (Kupujący)

Załączniki: 1) odpis z księgi wieczystej. 2) wypis aktu notarialnego zakupu przez sprzedającego ww. nieruchomość.