Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Zawarta dnia …………………………………..

w ………………………………………………..

pomiędzy

…………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej Sprzedającym reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………

a

…………………………………………………………………………………………………

zamieszkałym w …………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Kupującym

reprezentowanym przez: …………………………………………………………………………………………………

§1

1.      Sprzedający oświadcza, iż jest właścicielem nieruchomości o pow. ……………………m² położonej w ………………………………….. opisanej w księdze wieczystej …………………………………. prowadzonej przez Sąd Rejonowy w ……………………………………- Wydział Ksiąg Wieczystych.

2.      Sprzedający oświadcza że, działka – zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego – przeznaczona jest pod zabudowę obiektów ………………………………………………

3.      Sprzedający oświadcza, iż przedmiotowa nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich.

§2

Strony zobowiązują się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości opisanej w § 1 do dnia ……………………………………………………..

§3

Strony ustalają cenę nabycia przedmiotowej nieruchomości na …………………….. (słownie: …………………………………………………………..) zł

§4

Kupujący wpłaca tytułem zadatku na poczet ceny zakupu kwotę ……………………………………… (słownie: ……………………………………….) zł, a Sprzedający niniejszym kwotę tę przyjmuje.

§5

1.      W razie niewykonania umowy przez Sprzedającego, zwróci on Kupującemu kwotę zadatku w podwójnej wysokości

2.      W razie niewykonania umowy przez Kupującego traci ona zadatek na rzecz Sprzedającego.

§6

Wydanie przedmiotu niniejszej umowy nastąpi najpóźniej do dnia ……………………………………..

§7

Wszelkie opłaty związane z zawarciem niniejszej umowy ponosi Kupujący.

§8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9

Ewentualne spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy poddaje się rozstrzygnięciu sądów powszechnych.

§10

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

……………………………………                 ……………………………………                                                

(Sprzedający)                                                              (Kupujący)