Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

PROPOZYCJA ZAWARCIA UMOWY DZIERŻAWY URZĄDZEŃ (LEASING)

PROPOZYCJA ZAWARCIA UMOWY DZIERŻAWY URZĄDZEŃ (LEASING)

……………………, dnia …………………

Adresat: ……………………………………

Szanowni Państwo!

Niniejszym przesyłamy kontrprojekt umowy dzierżawy, który zawiera kompromisowe rozwiązania w spornych kwestiach i który, jak sądzimy, zostanie przez Państwo zaakceptowany.

Wydzierżawiający wyraża zgodę na wydzierżawienie Dzierżawcy …………………….. urządzeń ……………………, które zostaną zainstalowane pod wskazanymi adresami zgodnie z ustaleniami niniejszej umowy.

Umowa, numer ………. zawarta na okres jednego miesiąca/roku.

Najkrótszy termin akceptacji Dzierżawcy upływa dnia: …………..

Zamówienie na zakup urządzenia nr: ………………

Zamówienie dostawy nr : …………….

Umowa dostawy nr: ………………

Ważność niniejszej umowy zależy od rezultatów przeglądu i wyrażenia zgody ze strony działu kredytowego Wydzierżawiającego.

Niniejsza umowa ulega rozwiązaniu w przypadku przeniesienia przez Dzierżawcę swoich praw na osoby trzecie lub w przypadku rozwiązania firmy Dzierżawcy bez względu na to, czy byłoby to jego zamierzone działanie, czy działanie przeciw niemu.

Wydzierżawiający może również rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku, jeżeli Dzierżawca dopuszcza się zwłoki za zapłatę czynszu za co najmniej dwa pełne okresy płatności.

………………………………               ………………………………

Wydzierżawiający                                  Dzierżawca