Odwołanie Pełnomocnictwa – wzór

Odwołanie Pełnomocnictwa

……………………, dnia…………………….

Niniejszym odwołuję pełnomocnictwo udzielone przez …………………………………….. w formie aktu notarialnego w Biurze Notarialnym w ……………………………….., na podstawie którego ……………………………………. reprezentował interesy upoważniającego w sprawach wymienionych w dokumencie pełnomocnictwa.

………………………………………..

(podpis)  

Uwaga: Niniejszy dokument winien być notarialnie potwierdzony.