Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Zażalenie na postanowienie z wnioskiem o wstrzymanie wykonalności

…………, ……… r.

Izba Skarbowa

w ………

za pośrednictwem

Urzędu Skarbowego

……………………… w ………………………

Skarżący: ………………………………

sygn. ………………………………

Zażalenie na postanowienie Urzędu Skarbowego w ….

z … r. z wnioskiem o wstrzymanie wykonania egzekucji.

Na mocy art. 236 § l i art. 238 ordynacji podatkowej:

1. zaskarżam postanowienie Urzędu Skarbowego z ……… r. o odmowie zawieszenia postępowania egzekucyjnego

2. wnoszę o wstrzymanie wykonania egzekucji wszczętej na podstawie decyzji ……… z ……… r.

Uzasadnienie

W zaskarżonym postanowieniu Urząd Skarbowy odmówił zawieszenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec skarżącego uzasadniając to brakiem podstaw i powołując się przy tym na treść art. 56 § l ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Niewątpliwie powołując się na niniejszy przepis Urząd Skarbowy prawidłowo i w sposób dosłowny zinterpretował prawo.

Jednakże pkt l cytowanego przepisu mówi, że postępowanie egzekucyjne ulega zawieszeniu w przypadku wstrzymania wykonania egzekucji. Tym samym wstrzymanie wykonania egzekucji przez organ nadrzędny wobec Urzędu Skarbowego spowoduje, iż spełni się przesłanka zawieszenia postępowania egzekucyjnego.

Składam niniejszy wniosek o wstrzymanie wykonania egzekucji, ponieważ zachodzą uzasadnione do powody takiego postępowania.

Wszczęcie egzekucji spowoduje, że na egzekucji ucierpię nie tylko ja lecz i cała moja rodzina, a w szczególności małoletnie dzieci, które nie będą miały możliwości zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb, jako, że jestem jedynym żywicielem rodziny.

Niewątpliwie istotnym jest fakt, że w przedmiotowej sprawie toczy się postępowanie przed NSA w …, które to rozstrzygnięcie mieć będzie kluczowe znaczenie dla całej sprawy.

Wobec powyższych faktów wnoszę jak na wstępie.

………………………

(podpis)