Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Zastrzeżenia do projektu decyzji wymiarowej

Urząd Skarbowy

w ………………

Strona: ……………

ul. ……………

sygn. ……………

Zastrzeżenia do projektu decyzji wymiarowej

Zgłaszam zastrzeżenia do przedstawionego mi w dniu wczorajszym, tj. …………… r. projektu decyzji wymiarowej podatku dochodowego wraz z dodatkowymi wnioskami dowodowymi.

Przede wszystkim, stosownie do brzmienia sentencji decyzji Izby Skarbowej w ……………… z …………… r., Urząd Skarbowy w …………… powinien przeprowadzić postępowanie wyjaśniające. Tak stanowi art. 233 § 2 ordynacji podatkowej mówiący, że organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, gdy rozstrzygnięcie sprawy wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w całości lub w znacznej części.

Skoro zatem Izba Skarbowa uchyliła poprzednią decyzję, to należy przypuszczać, że dokonała tego w myśl art. 233 § 2 ordynacji.

Wnoszę o:

Przeprowadzenie, w oparciu o treść art. 199 ordynacji podatkowej, dowodu z przesłuchania strony ……………, na okoliczność dokonania zapłaty dochodzonego podatku.

Przeprowadzenie rozprawy administracyjnej dla przyspieszenia i uproszczenia postępowania.

Przyjęcie za oświadczeń zagranicznych kontrahentów strony, lub wskazanie powodu, dla którego odmawia się pełnej mocy dowodowej j wymienionym oświadczeniom.

……………

(podpis)