Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

Urząd Skarbowy

…………………………

w ………………………

Zobowiązanego: ………………………

ul. ………………………

Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

Składam, na zasadzie art. 33 pkt 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zarzut względem braku wymagalności egzekwowanego obowiązku. Zobowiązany złożył wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji ……………………… z ……………………… r. wniosek o zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia postępowania karno-skarbowego.

Uzasadnienie

Urząd Celny w ……………………… w dniu ……………………… r. wydał decyzję w sprawie wymiaru należności ……………………… .

Decyzję doręczono mi w sposób zastępczy, w konsekwencji czego ……………………… r. wysłano mi upomnienie, stosownie do treści art. 15 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W imieniu mojego mocodawcy ……………………… r. złożyłem wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, dopełniając przy tym tejże czynności. Równocześnie złożyłem wniosek o zawieszenie postępowania do czasu zakończenia postępowania karno-skarbowego.

Oba wnioski, jak i odwołanie, nie zostały dotychczas rozpoznane, co w myśl art. 35 § l k.p.a. winno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 2 miesięcy, w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – art. 35 § 3 k. p. a.

Wobec powyższego, egzekucja jest na obecnym etapie niedopuszczalna, albowiem brak wymagalności egzekwowanego obowiązku.

………………………

(podpis)