Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

ODWOŁANIE OD DECYZJI URZĘDU SKARBOWEGO WZÓR

……………………..,

dnia ………………………..   

Urząd Skarbowy w ……………………………………………

Wydział Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych  Wnioskodawca: ……………………………………………..      ………………………………………………

Odwołanie od decyzji

  Odwołuję się od

decyzji Urzędu Skarbowego w …  nr… wydanej dnia … gdyż … oraz wnoszę o uchylenie wyżej wymienionej decyzji w całości.  

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 222 Ordynacji podatkowej w odwołaniu podatnik powinien zawrzeć zarzuty przeciwko organowi który decyzję wydał ,np. że organ nie zbadał wszystkich dowodów w sprawie, niewłaściwie ocenił materiał zebrany w sprawie, nie dopuszczono strony do udziału w postępowaniu, określić istotę i zakres żądania uchylenie decyzji w części, w całości, oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.                

………………………………………………………..                  

(podpis odwołującego się)