Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania

……………………………………………………… ……..……………………….., dnia ……….………………… roku
(imię i nazwisko pokrzywdzonego)        (miejscowość)                                       (data)
………………………………………………………
………………………………………………………
(dokładny adres do korespondencji)
Sygn. akt. …………………………………………………
Sąd Rejonowy/Okręgowy*w …………………………………………..……………………….…*
Wydział Karny
za pośrednictwem
Prokuratora Rejonowego/Okręgowego*w …………………………………………..……………………….…*
(Prokurator, który wydał postanowienie lub je zatwierdził)
ul. ……..………………………………………………………………..
………… – ………… …..…………………………………………..
(kod pocztowy)                            (miejscowość)

ZAŻALENIE

pokrzywdzonego na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego (śledztwa/dochodzenia*)

Na podstawie art. 306 § 1 kpk w zw. z art. 465 § 1 i § 2 kpk zaskarżam postanowienie z dnia ……………………….. roku, wydane przez …………………………………………………………… w ………………………………………………,

(należy wskazać organ, który wydał postanowienie)           (miejscowość)

doręczone mi w dniu ……………………………………………….. roku., o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego (śledztwa/dochodzenia*) i domagam się jego uchylenia oraz przekazania sprawy do dalszego prowadzenia.

Uzasadnienie

        Postanowieniem z dnia …………………………… roku odmówiono wszczęcia postępowania przygotowawczego w sprawie przestępstwa polegającego na stosowaniu przemocy w rodzinie.

W uzasadnieniu wskazano, że …………………………………………………….…………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..

(należy pokrótce podać przyczyny, na które powołuje się organ wydający postanowienie)

Postanowienie to jest niezasadne.

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

(należy tu podać powody dla których postępowanie powinno trwać dalej, w szczególności można wskazać, że np. niektórzy świadkowie, wnioskowani przez pokrzywdzonego nie zostali przesłuchani, lub niezasadnie odmówiono im wiary, że nie przeprowadzono czynności zmierzających do pozyskania dowodów z urzędu, wadliwie oceniono zebrane dowody, itp.)

Mając powyższe na uwadze, wnoszę o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, w tym polecenie organowi prowadzącemu postępowanie przeprowadzenia następujących czynności*:

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

(można tu wskazać jakie ewentualnie czynności (przesłuchanie lub ponowne świadków na wskazaną okoliczność, dołączenie dokumentów lub zaświadczeń, w tym lekarskich, dołączenie dokumentacji „Niebieskie Karty”) organ prowadzący postępowanie powinien przeprowadzić przy ponownym rozpoznaniu sprawy)

……………………………………………
(podpis pokrzywdzonego)

Załączniki:

  • ……………………………………………………………. ;
  • ………………………………………………………….… ;

(należy opisać tu dokumenty, które przedkłada się w załączeniu na potwierdzenie twierdzeń zawartych w uzasadnieniu)

* – niewłaściwe skreślić.