Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Zażalenie powoda na postanowienie o przekazaniu sprawy wzór

Sygn. akt Toruń, (data)

Do Sądu Apelacyjnego

w Gdańsku

Wydział I Cywilny

za pośrednictwem

Sądu Okręgowego w Toruniu

VI Wydział Gospodarczy

Pozwany:

Imię i Nazwisko:

Adres:

Powód:

Imię i Nazwisko:

Adres:

Wartość przedmiotu zaskarżenia:

Kwota:

Zażalenie od postanowienia Sądu Okręgowego w Toruniu

Niniejszym jako pozwany zaskarżam postanowienie Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia (data), w sprawie (sygn. akt), zarzucając mu:

– błąd w ustaleniach faktycznych,

– naruszenie prawa materialnego,

– naruszenie prawa procesowego

i z tych względów wnoszę o:

1. zmianę zaskarżonego postanowienia / uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania,

2. zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego według norm przepisanych.

Uzasadnienie

Zażalenie musi zawierać:

– oznaczenie postanowienia, od którego jest wniesione,

– zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem, w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów

Pozwany

(podpis)

Załączniki:


  1. odpis zażalenia,
  2. odpis dołączonych do zażalenia nowych dowodów,
  3. potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej