Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Sprzeciw do wyroku zaocznego wzór

WZÓR

Warszawa, dnia …………………….

UWAGA:

Od sprzeciwu należy wnieść

½ opłaty stosunkowej

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza

w Warszawie

……Wydział Cywilny

Sygn. akt …………………….

Powód: ………………………………………………….

(imię i nazwisko/nazwa, adres)

Pozwany: ………………………………………………

(imię i nazwisko/nazwa, adres)

SPRZECIW OD WYROKU ZAOCZNEGO

Składam sprzeciw od wyroku zaocznego wydanego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie w dniu ………………., doręczonego mi w dniu…………

Wnoszę o uchylenie wydanego wyroku zaocznego i oddalenie powództwa.

Ponadto w sprzeciwie skarżący ma prawo wnieść o zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności nadanemu wyrokowi zaocznemu

UZASADNIENIE

W uzasadnieniu należy przedstawić zarzuty przeciwko żądaniu pozwu, fakty uzasadniające podniesione zarzuty oraz dowody potwierdzające przytoczone fakty.

Załączniki:


  1. dokumenty przywołane w sprzeciwie
  2. odpis sprzeciwu wraz z załącznikami dla powoda

……………………………………………………..

(własnoręczny podpis)

Uwaga:

-jeżeli pozew został wniesiony w postępowaniu uproszczonym, sprzeciw powinien być wniesiony na urzędowym formularzu „SP”.