Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Wzor skargi dlużnika na czynnosci komornika

 Sąd   [REJONOWY/OKRĘGOWY]   w   [MIEJSCOWOŚĆ]1    [NUMER   WYDZIAŁU]2   Wydział   Cywilny    [ADRES   SĄDU]    

   [MIEJSCE   I   DATA   SPORZĄDZENIA   SKARGI]    

      [OPŁATA   SĄDOWA   W   WYSOKOŚCI       

100   ZŁ]3    [MIEJSCE   NA   ZNAKI   OPŁATY   SĄDOWEJ       ALBO   PIECZĘĆ   SĄDU]4           Wierzyciel    [IMIĘ   I   NAZWISKO   /   NAZWA]5    

[ADRES   ZAMIESZKANIA   /   SIEDZIBA]5    [NUMER   PESEL   /   NUMER   KRS]6        

Dłużnik    [IMIĘ   I   NAZWISKO]    

[ADRES   ZAMIESZKANIA]    [NUMER   PESEL]           

Sygnatura   akt       komorniczych    [KM   /   KMS   /   KMP]7        

[NUMER   AKT]        

Skarga   dłużnika   na   czynności   komornika       sądowego    

      Na    podstawie    art.    767    §    1    k.p.c.    wnoszę    skargę    na    czynności    Komornika    Sądowego    przy   Sądzie   Rejonowym   w   [MIEJSCOWOŚĆ]   Pani/Pana   [IMIĘ   I   NAZWISKO   KOMORNIKA]   w   po-­‐ staci    [RODZAJ    CZYNNOŚCI    KOMORNICZEJ,    NP.    ZAJĘCIE    RUCHOMOŚCI]    z    dnia    [DATA    DOKONANIA    CZYNNOŚCI]   podjęte   w   sprawie   egzekucyjnej   [KM   /   KMS   /   KMP]   [NUMER   AKT]   prowadzonej       z   wniosku   Wierzyciela   [DANE   WIERZYCIELA]   przeciwko   mnie.    Wnoszę   o8:    –   uchylenie   zaskarżonej   czynności9    [ALTERNATYWNIE]    –    zmianę    zaskarżonej    czynności    przez    [SPOSÓB    ZMIANY    CZYNNOŚCI    KOMORNIKA]       Ponadto   wnoszę   o:    –   zawieszenie   postępowania   egzekucyjnego   prowadzonego   pod   sygnaturą   [KM   /   KMS   /    KMP]   [NUMER   AKT]10    [EWENTUALNIE]   –   nakazanie   Komornikowi   Sądowemu   zwrotu   [PROSZĘ   WSKAZAĆ   PRZEDMIOT    PODLEGAJĄCY   ZWROTOWI,   NP.   NALEŻNOŚĆ   BĘDĄCA   SUMĄ   ZAJĘTEGO   JUŻ   WYNAGRODZENIA   ZA   PRACĘ    ALBO   RZECZ   RUCHOMA]    

Uzasadnienie    [PROSZĘ    OPISAĆ    PRZEDMIOT    SKARGI,    CZYLI    PODJĘTĄ    PRZEZ    KOMORNIKA    SĄDOWEGO    CZYNNOŚĆ,       

Z    KTÓRĄ    SIĘ   PAN/PANI    NIE    ZGADZA    SIĘ,    WSKAZAĆ    ZARZUTY    WOBEC    CZYNNOŚCI   KOMORNIKA    ORAZ    WNIOSKI   DOTYCZĄCE   TEJ   CZYNNOŚCI]    

[IMIĘ   I   NAZWISKO   ORAZ   PODPIS   WNOSZĄCEJ   SKARGĘ]      Załączniki        dowód    uiszczenia    opłaty    sądowej    od    skargi    w    wysokości    100    zł    [TYLKO    WTEDY,    GDY    UISZCZONO    OPŁATĘ    PRZELEWEM    –    W    PRZECIWNYM    RAZIE    WYSTARCZĄ    NAKLEJONE    NA    1    STRONIE    SPRZECIWU   ZNAKI   OPŁATY   SĄDOWEJ   LUB   PIECZĘĆ   SĄDOWA]    –   odpis   skargi   w   ilości    [PROSZĘ    PODAĆ    LICZBĘ    ODPOWIADAJĄCĄ    LICZBIE    UCZESTNIKÓW    POSTĘPOWANIA   I   DLA   KOMORNIKA   SĄDOWEGO],    –   [EWENTUALNIE]   inne   dokumenty   [PROSZĘ   WYMIENIĆ   JAKIE]          

 Instrukcja       wypełnienia   wzoru        

       1         Zgodnie   z   art.   767   §   1   zd.   3   i   4   k.p.c.   do   rozpoznania   skargi   na   czynności   komornika   właściwy   jest   sąd,   przy    którym   działa   komornik.   Jeżeli   do   prowadzenia   egzekucji   został   wybrany   komornik   poza   właściwością   ogól-­‐ ną,   skargę   rozpoznaje   sąd,   który   byłby   właściwy   według   ogólnych   zasad   (czyli   sąd,   przy   którym   działa   ko-­‐ mornik   właściwy   miejscowo   dla   danej   sprawy   –   np.   zgodnie   z   art.   844   §   1   k.p.c.   w   sprawie   egzekucji   z   ru-­‐ chomości   będzie   to   sąd,   w   którego   okręgu   znajdują   się   ruchomości).        

       2   Skargę   powinno   się   wnieść   bezpośrednio   do   wydziału   sądu   rejonowego,   w   którym   nadano   klauzulę   wyko-­‐

nalności   danemu   tytułowi   egzekucyjnemu.                3 Zgodnie   z   art.   25   ust.   1   pkt   ustawy   o   kosztach   sądowych   w   sprawach   cywilnych   od   skargi   na   czynności    

komornika   pobiera   się   opłatę   stałą   w   kwocie   100   zł.        

       4   Uiszczenie   opłaty   sądowej   w   sprawie   cywilnej   może   nastąpić   na   trzy   sposoby:    

a. przelewem   na   rachunek   bankowy   właściwego   sądu,    b. gotówką   w   kasie   sądu,    c. znakami   opłaty   sądowej.    

Znaki   opłaty   sądowe,   które   mają   wartość   l   zł,   2   zł,   5   zł,   10   zł,   20   zł,   50   zł   oraz   200   zł   należy   naklejać   na   pierw-­‐ szej   lub   ostatniej   stronie   pisma   w   miejscu   niezawierającym   tekstu   jeden   obok   drugiego   lub   jeden   pod   dru-­‐ gim,    w    miarę    możności    bez    odstępu.    Osobami    upoważnionymi    do    kasowania    znaków    opłaty    sądowej    są    sędzia    lub    pracownik    upoważniony    do    przyjmowania    pism    lub    do    wydawania    dokumentów.    Znaki    opłaty    sądowej   skasowane   przez   uiszczającego   opłatę   nie   będą   przyjmowane.        

       5   Nazwę   i   siedzibę   podaje   się   zamiast   imienia,   nazwiska   i   adresu   w   przypadku,   w   którym   Wierzyciel   nie   jest    

osobą   fizyczną   (np.   jest   spółką   z   ograniczoną   odpowiedzialnością).                6   Numer   KRS   to   numer   niebędącego   osobą   fizyczną   Wierzyciela   w   Krajowym   Rejestrze   Sądowym.   Można   go    

ustalić   na   stronie   internetowej:   https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu                   7        Oznaczenie    „Kmp”    występuje    w    sprawach    dotyczących    świadczeń    powtarzających    się    (zwykle    sprawy       

o   świadczenia   alimentacyjne).   Oznaczenie   „Kms”   dotyczy   spraw   o   egzekucję   należności   sądowych   (najczę-­‐ ściej   grzywny).   Oznaczenie   „Km”   dotyczy   pozostałych   spraw.    

           8      Proszę   wybrać   właściwy   wniosek.    

           9      Zgodnie   z   art.   821   §   2   k.p.c.   jeżeli   dłużnik   zabezpieczy   spełnienie   swego   obowiązku,   sąd   może   uchylić   do-­‐ konane   czynności   egzekucyjne,   z   wyjątkiem   zajęcia.   Jeżeli   składa   się   wniosek   o   uchylenie   dokonanej   czynno-­‐ ści,   to   nie   można   już   w   tej   samej   skardze   formułować   wniosku   o   zmianę   dokonanej   czynności.        

       10   Zgodnie   z   art.   821   §   1   k.p.c.   Sąd   może   na   wniosek   zawiesić   w   całości   lub   części   postępowanie   egzekucyjne,    

jeżeli   złożono   skargę   na   czynności   komornika   lub   zażalenie   na   postanowienie   sądu.   Zawieszenie   postępowa-­‐ nia   sąd   może   uzależnić   od   złożenia   przez   dłużnika   zabezpieczenia.   Zgodnie   z   art.   821   §   3   k.p.c.   Sąd   może    odmówić    zawieszenia    postępowania    albo    już    zawieszone    postępowanie    podjąć    na    nowo,    jeżeli    wierzyciel    zabezpieczy   naprawienie   szkody,   jaka   wskutek   dalszego   postępowania   może   wyniknąć   dla   dłużnika.           

Jeśli jesteście zainteresowani tematami prawnymi, z zakresu spółek lub prawa handlowego polecamy wam inne artykuły na te tematy: