Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Wzór pozwu o uznanie postanowienia OWU za niedozwolone

Warszawa, 4 czerwca 2014 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie

XVII Wydział Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Czerniakowska 100

00-454 Warszawa

Powód:

Marek Kowalski

Elbląska 1/15, 01-747 Warszawa

PESEL: 81031387283

Pozwany:

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie POMOC S.A. w Warszawie

Dziennikarska 100, 01-605 Warszawa

Pozew o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone

Działając w imieniu własnym wnoszę na podstawie art. 47938 § 1 k.p.c. o uznanie postanowienia wzorca umowy zawartego w „Tabeli opłat i kosztów” stanowiącej załącznik

do „Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Bezpieczna i dostatnia przyszłość”, zatwierdzonych uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie POMOC S.A. w Warszawie nr 1/2012, o treści „Opłata likwidacyjna (koszt wykupu środków zgromadzonych na osobistym rachunku jednostek uczestnictwa składek regularnych) – przy dokonaniu całkowitego lub częściowego wykupu certyfikatu ubezpieczeniowego – 95%, jeżeli składki regularne były łącznie opłacane

jeden rok, a wykup dokonywany jest nie wcześniej niż w dwa roku trwania certyfikatu

za niedozwolone i zakazanie jego stosowania w umowach z konsumentami.

Uzasadnienie

Pozwany jest przedsiębiorcą wpisanym do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego. W ramach prowadzonej działalności ubezpieczeniowej pozwany posługuje się wzorcem umownym pt. „Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Bezpieczna i dostatnia przyszłość”, zatwierdzonym uchwałą Zarządu pozwanego nr 1/2012. Załącznikiem do tego wzorca jest „Tabela opłat i kosztów”, która przewiduje obciążenie osób ubezpieczonych tzw. opłatą likwidacyjną, zdefiniowaną jako koszt wykupu środków zgromadzonych na osobistym rachunku jednostek uczestnictwa składek regularnych. Wysokość tej wypłaty jest uzależniona od długości okresu opłacania składek regularnych. Jeżeli składki regularne były łącznie opłacane przez jeden rok, a wykup dokonywany jest nie wcześniej niż w dwa roku trwania certyfikatu, wówczas opłata likwidacyjna wynosi 95% środków zgromadzonych na osobistym rachunku jednostek uczestnictwa składek regularnych. Zdaniem powoda postanowienie

to kształtuje prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy, a zatem stanowi niedozwolone postanowienie umowne,

o którym mowa w art. 3851 § 1 k.c. Należy przy tym zaznaczyć, iż postanowienie to nie

jest uzgadniane indywidualnie z konsumentem, jak również nie określa ono głównego świadczenia stron.

Kwestionowane postanowienie wzorca umownego powoduje, że rezygnacja przez ubezpieczonego z dalszego wnoszenia składki skutkuje utratą niemal wszystkich środków, jakie zostaną uzyskane poprzez wykup jednostek uczestnictwa. Ubezpieczyciel przewidział tym samym dla ubezpieczonego swoistą sankcję za rezygnację z dalszego kontynuowania umowy, bez powiązania jej z realnie poniesionymi wydatkami. Zastrzeżenie to jest przy tym całkowicie niezależne od wartości posiadanych przez ubezpieczonego jednostek uczestnictwa. Tak sformułowane postanowienie narusza dobre obyczaje, gdyż sankcjonuje przejęcie

przez ubezpieczyciela większości całości wykupionych środków w całkowitym oderwaniu

od skali poniesionych przez niego kosztów. Nie stanowi zaś dostatecznego usprawiedliwienia dla stosowania tak rygorystycznego automatyzmu okoliczność, że umowy ubezpieczenia

na życie mają ze swej natury długoterminowy charakter. Kwestionowana klauzula rażąco narusza też interes konsumenta, gdyż prowadzi do uzyskiwania przez ubezpieczyciela pewnych i znacznych korzyści kosztem ubezpieczonego.

Należy zaznaczyć, że kwestia opłat likwidacyjnych była już przedmiotem orzecznictwa Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W jego świetle klauzule przewidujące opłatę likwidacyjną nieadekwatną do kosztów związanych z rozwiązaniem umowy ubezpieczenia, stanowią niedozwolone postanowienia umowne, podobnie jak klauzule określające opłaty wyłącznie jako wartości procentowej odnoszącej się do wartości zgromadzonych środków, nie zaś do wartości rzeczywiście poniesionych kosztów (por. wyroki Sądu Apelacyjnego

w Warszawie z dnia 14 maja 2010 r., VI ACa 1175/09, z dnia 26 czerwca 2012 r., IV ACa 87/12 oraz z dnia 6 września 2012 r., VI ACa 458/12).

Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak na wstępie.

Marek Kowalski

 (podpis własnoręczny)

Załączniki:

  1. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Bezpieczna i dostatnia przyszłość, zatwierdzone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie POMOC S.A. w Warszawie nr 1/2012, wraz z załącznikiem „Tabela opłat i kosztów”.
  2. Odpis pozwu i załącznika.