Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Wypadek na nieodśnieżonym chodniku

Warszawa, ……..2010 r.

Sąd Rejonowy [1]

w Pruszkowie

Wydział Cywilny

Kraszewskiego 22

05-800 Pruszków

Powód:  Jan Kowalski

Zielona 6

05-800 Pruszków

Pozwani:

  • Spółdzielnia Mieszkaniowa

„Wspólny Dom przy Kwiatowej”

Kwiatowa 7

05-800 Pruszków (pozwany nr 1)

  • Towarzystwo……. S.A.
  • Akacjowa 1

00 – 001 Warszawa (pozwany nr 2)

Wartość przedmiotu sporu: 8.450,00 zł

POZEW o zapłatę

Wnoszę o:

  1. zasądzenie od pozwanych na rzecz powoda kwoty 8.450 zł z następujących tytułów:

a/ kwoty 3.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia,

b/ kwoty 2.000, 00 zł tytułem zwrotu kosztów leczenia, sprzętu ortopedycznego  i rehabilitacji,

c/ kwoty 1.000, 00 zł tytułem zaliczki na poczet przyszłych kosztów leczenia i rehabilitacji

d/ kwoty 1.000, 00 zł tytułem utraconych dochodów ze stosunku pracy (różnica pomiędzy zasiłkiem chorobowym a wynagrodzeniem przed szkodą) za okres 2 miesięcy

e/ kwoty 1.200, 00 zł tytułem zwrotu kosztów odkupienia utraconego zegarka i naprawy zniszczonej odzieży;

f/  kwoty 250, 00 zł tytułem zwrotu kosztów zaświadczenia z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

z zastrzeżeniem, że spełnienie świadczenia przez jednego z pozwanych zwalnia drugiego z pozwanych do wysokości spełnionego świadczenia;

  1. ustalenie odpowiedzialności pozwanych za szkody mogące powstać w przyszłości,
  2. zasądzenie od pozwanych na rzecz powoda kosztów procesu;
  1. przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność powoda
  2. zwolnienie od kosztów sądowych.    – (fakultatywnie w zależności od sytuacji majątkowej powoda, zobacz uwagi w końcowej części pozwu)

Uzasadnienie

W dniu 10.12.2009 r., w godzinach wieczornych, przy zapadającym zmroku, powód poślizgnął się na oblodzonym chodniku przylegającym do posesji przy ulicy Kwiatowej 7 w Pruszkowie i upadł. Chodnik ten przylega do budynku przy ulicy Kwiatowej 7 w Pruszkowie, którego właścicielem jest pozwany nr 1. W dniu 10.12.2009 r. pozwany nr 1 był ubezpieczony od skutków odpowiedzialności cywilnej przez pozwanego nr 2.

Dowód 1: wypis z księgi wieczystej dla nieruchomości przy ulicy Kwiatowej 1;

Dowód 2: polisa dobrowolnej odpowiedzialności cywilnej OC nr ……………..

Wskutek upadku z dnia 10.12.2009 r. powód doznał obrażeń ciała w postaci stłuczenia głowy w okolicy potylicy, wstrząśnienia mózgu, zwichnięcia kręgów szyjnych, ogólnych potłuczeń ciała oraz chwilowej utraty przytomności. Od czasu upadku powód ma częste bóle głowy, zachwiania równowagi, szumy w głowie, zawroty głowy i zaniki pamięci. Konsekwencją upadku był pobyt w szpitalu, konieczność noszenia kołnierza ortopedycznego, a następnie konieczność dalszego leczenia oraz poddania się rehabilitacji.

Dowód 3: Karta informacyjna leczenia szpitalnego w Szpitalu w …………;

Dowód 4: Historia choroby z Przychodni Rejonowej nr …. w …………….;

Dowód 5: Skierowanie na rehabilitację z dnia….;

Dowód 6: Karta zabiegów rehabilitacyjnych w Przychodni ………w ………;

Dowód 7: Kolejne skierowanie na rehabilitację z dnia….;

Na skutek obrażeń poniesionych w trakcie upadku z dnia 10.12.2009 r. powód był niezdolny do pracy w okresie od 11.12.2009 r. do 10.02.2010 r., wobec czego otrzymał za ten okres wynagrodzenie za okres niezdolności do pracy w wysokości 80% wynagrodzenia podstawowego. Tym samym poniosła szkodę w wysokości 1.000 zł tytułem utraconych zarobków.

Dowód 8: zaświadczenie pracodawcy RMUA wystawione powodowi za miesiące grudzień 2009, styczeń 2010 i luty 2010;

W trakcie upadku z dnia 10.12.2009 r. i na jego skutek uległy zniszczeniu : kożuch powoda oraz jego zegarek. Koszt naprawy kożucha wyniósł 1000 złotych, koszt zakupu nowego zegarka wyniósł 200 złotych.

Dowód 9: Faktura za usługi kuśnierskie z dnia ………;

Dowód 10: Faktura za zakup zegarka z dnia ………..;

Pismem z dnia ………. r. powód wezwał pozwanego nr 1 do naprawienia szkody  (pismo zostało nadane w placówce pocztowej dnia ….r.), wnosząc o przyznanie zadośćuczynienia w kwocie 3.000,00 zł, odszkodowania w kwocie 2.000,00 zł, obejmującego zwrot kosztów leczenia sprzętu ortopedycznego i rehabilitacji, odszkodowania w kwocie zaliczki na poczet dalszych kosztów leczenia w wysokości 1.000, 00 zł, odszkodowania w kwocie 1.200,00 zł. z tytułu zniszczonego mienia oraz odszkodowania z tytułu utraconych dochodów w wysokości 1,000, 00 zł.

Dowód 11: pismo powoda do pozwanego nr 1 z dnia ……… r. z dowodem nadania

Pismem z dnia … pozwany nr 1 poinformował powoda, że chodnik przylegający do budynku przy ulicy Kwiatowej 7 jest przez pozwanego utrzymywany w sposób należyty, niezbędne czynności zostały przez pozwanego podjęte, tak by maksymalnie złagodzić skutki zimy, w dniu 9.12.2009 r. miały miejsce przelotne opady śniegu, w związku z czym w godzinach porannych chodnik został odśnieżony i posypany mieszanką piaskowo-solną. Temperatura w dniu 9 i 10.12.2009 roku wahała się w granicach 1-2 stopnie powyżej zera, co spowodowało, że śnieg stopniał. Ponadto w dniu 10.12.2009 roku nie wystąpiły żadne opady atmosferyczne, zatem nie zachodziła konieczność podejmowania dodatkowych prac związanych z odśnieżaniem. Pozwany nr 1 poinformował, że wobec przytoczonych okoliczności, nie widzi podstaw do przypisania mu odpowiedzialności z tytułu upadku, informuje jednak, że ma wykupioną polisę od odpowiedzialności cywilnej u Pozwanego nr 2.

Dowód 12: pismo pozwanego nr 1 z dnia ……… r.

Pismem z dnia ………. r. powód dokonał zgłoszenia szkody u pozwanego nr 2  (pismo zostało nadane w placówce pocztowej dnia ….r.), wnosząc o przyznanie zadośćuczynienia w kwocie 3.000,00 zł, odszkodowania w kwocie 2.000,00 zł, obejmującego zwrot kosztów leczenia sprzętu ortopedycznego i rehabilitacji, odszkodowania w kwocie zaliczki na poczet dalszych kosztów leczenia w wysokości 1.000, 00 zł, odszkodowania w kwocie 1.200,00 zł. z tytułu zniszczonego mienia oraz odszkodowania z tytułu utraconych dochodów w wysokości 1,000, 00 zł.

Dowód 13: pismo powoda do pozwanego nr 2 z dnia ……… r. z dowodem nadania

Pozwany nr 2, pismem z dnia …………, odmówił wypłaty odszkodowania, powołując się na brak zaniedbań pozwanego nr 1 w wykonywaniu obowiązków w zakresie utrzymania chodnika w należytym stanie w dniu zajścia zdarzenia, tj. w dniu 10.12.2009 roku. W ocenie pozwanego nr 2 przedmiotowe zdarzenie zaistniałe w dniu 10.12.2009 r. miało cechy nieszczęśliwego wypadku, za który odpowiedzialność nie może być pozwanemu nr 1 przypisana.

Dowód 14: pismo pozwanego nr 2 z dnia ……… r.

Powód, nie zgadzając się z rozstrzygnięciem pozwanego nr 2, zlecił Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie wykonanie analizy warunków meteorologicznych w godzinach popołudniowych i wieczornych w dniu 10.12.2009 roku w Pruszkowie.

Z otrzymanej analizy wynikało, że w dniu 10.12.2009 roku w Pruszkowie w godzinach popołudniowych występowały słabe opady deszczu, widzialność była ograniczona, temperatura powietrza na wysokości 2 m nad gruntem wynosiła 1° C, natomiast przy gruncie kształtowała się poniżej 0°C do minus 2°C. Koszt analizy w kwocie 250,00 zł, został opłacony przez powoda w dniu …….

Dowód 15: analiza wykonana przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie  wraz z fakturą i dowodem jej opłacenia.

W ocenie powoda żądanie zapłaty zgłoszone w pozwie jest w pełni zasadne. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości zobowiązany jest zapewnić utrzymanie czystości i porządku poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości, na której nie został dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Na chodniku przylegającym do posesji przy ulicy Kwiatowej 7 obowiązuje zakaz parkowania samochodów, zatem wyłączenie to nie znajduje zastosowania.

Załączona do pozwu analiza z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazuje, że w dniu 10.12.2009 roku istniały warunki pogodowe, powodujące przy gruncie możliwość oblodzenia chodnika, przez co roztapiający się wcześniej śnieg powodował niebezpieczną dla pieszych zmarzlinę, trudno widoczną przy zapadającym zmierzchu.

Uznać zatem należy, wbrew twierdzeniom pozwanego nr 1, że w dniu 10.12.2009 roku zachodziła konieczność podjęcia działań związanych z odśnieżaniem i odlodzeniem chodników, czego pozwany nr 1 nie uczynił.

Wysokość dochodzonego przez powoda zadośćuczynienia jest adekwatna do rozmiaru krzywd, jakie poniósł, w wyniku upadku w dniu 10.12.2009 roku, w szczególności bólu, cierpienia, niewygód związanych z używaniem kołnierza ortopedycznego, utrudnień w życiu codziennym wynikających z kłopotów z koncentracją i zanikami pamięci.

Powód pragnie podkreślić, że celem zadośćuczynienia jest złagodzenie doznanej krzywdy i przy ocenie jego wysokości należy przede wszystkim uwzględnić nasilenie cierpień, zarówno fizycznych jak i psychicznych, rozmiar obrażeń, trwałość następstw zdarzenia, a także konsekwencje uszczerbku na zdrowiu w życiu osobistym i społecznym (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10.06.1999 r. II UKN 681/98, OSNP 2000/16/626).

W ocenie powoda zadośćuczynienie w kwocie dochodzonej pozwem uwzględnia wyżej wskazane przesłanki i tym samym uznać je należy za uzasadnione.

Uzasadnione są również pozostałe roszczenia potwierdzone rachunkami, fakturami oraz skierowaniem na dalszą rehabilitację, a także roszczenie z tytułu zwrotu kosztów zamówionej przez powoda analizy warunków atmosferycznych.

Z uwagi na trudną sytuację materialną powód wnosi o zwolnienie od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych w całości. Miesiąc temu powód stracił pracę i nie osiąga obecnie żadnych dochodów. Nie posiada żadnych oszczędności, akcji, obligacji, wartościowych ruchomości. Na utrzymaniu ma dwójkę dzieci. Małżonka osiąga dochody w wysokości………miesięcznie.

Sytuacja majątkowa powoda spowodowana w dużej mierze wypadkiem nie pozwala na uiszczenie kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla niego i jego rodziny.

Równocześnie powód wnosi o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Jak wykazał powyżej nie posiada środków na pokrycie kosztów wynikających z ustanowienia pełnomocnika. Bez fachowej pomocy nie będzie w stanie należycie dochodzić swoich praw.

Należy opisać swoją sytuację majątkową, sąd wezwie (przesyłając stosowny druk) do złożenia oświadczenia dotyczącego sytuacji majątkowej i rodzinnej. W przypadku, gdy brak jest podstaw domagania się zwolnienia od kosztów, należy uiścić opłatę od pozwu w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu.

Jan Kowalski

Załączniki:

  1. Dowody wymienione w pozwie;
  2. Dwa odpisy pozwu z załącznikami.

[1] Sąd Rejonowy jest właściwy w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu (wartość dochodzonego roszczenia) nie przekracza kwoty 75.000,00 zł. W przypadku gdy wartość przedmiotu sporu jest wyższa niż kwota 75.000,00 zł, właściwy do rozpoznania sprawy jest Sąd Okręgowy.