Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Wniosek o naprawienie szkody w postępowaniu karnym

UWAGA: Cywilnoprawną konsekwencją złożenia wniosku o naprawienie szkody w przypadku sprawy o przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji jest to, że w razie jego orzeczenia nie powstaje po stronie ubezpieczyciela obowiązku zapłaty za skazanego kwoty tytułem orzeczonego środka karnego lub zwrotu tej kwoty. Innymi słowy odszkodowanie z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zostanie pomniejszone o kwotę orzeczonego środka karnego w postaci obowiązku naprawienia szkody.[i]

Pruszków, 1 września 2009 r.

Oskarżyciel posiłkowy

Jan Kowalski

Ul. Stokrotki 7

092 Warszawa

Sąd Rejonowy

w Pruszkowie

II Wydział Karny

III K 111/09

Wniosek o orzeczenie obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody

Działając na podstawie art. 46 §1 k.k. wnoszę o orzeczenie wobec oskarżonego Zbigniewa Nowaka względem pokrzywdzonego Jana Kowalskiego obowiązku naprawienia szkody poprzez zapłatę przez oskarżonego na rzecz pokrzywdzonego kwoty 20 000 zł

Uzasadnienie

Zbigniew Nowak został oskarżony o popełnienie przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji polegającego na tym, że w dniu 1 marca 2008 r., w Pruszkowie, kierując pojazdem mechanicznym marki Ford K o nr rej. WPR 1111, naruszył nieumyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, iż nie zachowując należytej ostrożności w trakcie manewru wyprzedzania doprowadził do kolizji z najeżającym z naprzeciwka pojazdem mechanicznym marki Renault Clio o nr rej. LUP 2222 kierowanym przez pokrzywdzonego Jana Kowalskiego. W następstwie wypadku samochód pokrzywdzonego uległ uszkodzeniu na kwotę 5000 zł, zaś kierujący w/w pojazdem doznał uszczerbku ciała w postaci złamania nosa oraz złamania obojczyka, które to obrażenia naruszyły czynności narządu ruchu u pokrzywdzonego na okres znacznie przekraczający siedem dni, tj. o czyn określony w art. 177 §1 k.k.

Stosownie do treści art. 46 § 1 k.k. w razie skazania za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, Sąd na wniosek pokrzywdzonego orzeka obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody w całości albo w części.

Żądanie pokrzywdzonego znajduje zatem uzasadnienie w powołanym powyżej przepisie kodeksu karnego. W następstwie wypadku spowodowanego przez oskarżonego pokrzywdzony doznał obrażeń, które uniemożliwiły mu przez 2 miesiące wykonywanie pracy zarobkowej. Straty z tego tytułu wynoszą 8000 zł. Wyliczenie to oparte jest na tym, iż w okresie trzech kolejnych i poprzedzających lat z tytułu zawieranych umów cywilnoprawnych pokrzywdzony osiągał dochody rocznie w wysokości 48 000 zł (potwierdzone kserokopie zeznań podatkowych za lata 2006-2008 znajdują się w aktach sprawy, k. 31-33). W aktach sprawy znajduje się również rachunki za naprawę uszkodzonego pojazdu mechanicznego marki Renault Clio o nr rej. LUP 2222 na kwotę 5000 zł (k. 34-38) oraz koszty poniesionego leczenia i rehabilitacji na kwotę 3000 zł, a także odpis historii choroby (k. 38-50). Innym następstwem popełnionego przestępstwa jest doznana krzywda fizyczna – obrażenia jakich doznał pokrzywdzony powodowały silne bóle, zaś proces leczenia i rehabilitacji był bardzo bolesny i uciążliwy.

Wskazana więc kwota powyżej będzie traktowana jako naprawienie w postępowaniu karnym przez oskarżonego wyrządzonej szkody w całości. Uwzględnia ona skutki popełnionego przez oskarżonego przestępstwa.

Mając na uwadze powyższe, niniejszy wniosek jest w pełni zasadny.

/-/ Jan Kowalski

[i] Sprawca wypadku komunikacyjnego, od którego zasądzono nawiązkę na podstawie art. 46 § 2 k.k. i art. 48 k.k. nie może domagać się od ubezpieczyciela – na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów – zwrotu nawiązki zapłaconej pokrzywdzonemu” (uchwała SN z dnia 21 grudnia 2006 r., III CZP 129/06, OSNC 2007/10/151, Biuletyn SN 2006/12)

Sprawcy wypadku komunikacyjnego, którego odpowiedzialność odszkodowawcza objęta została umową obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, nie przysługuje wobec zakładu ubezpieczeń roszczenie o zwolnienie go przez ubezpieczyciela z obowiązku naprawienia szkody wobec poszkodowanego” (wyrok SN z dnia 13 maja 2005 roku, IV CK 796/04, niepubl.)