Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Wezwanie zakładu ubezpieczeń do zapłaty świadczenia z umowy ubezpieczenia NNW młodzieży szkolnej

Jan Kowalski                                                                                         Lublin, 20.04.2008 r.

Zachodnia 15/4

20-620 Lublin

przedstawiciel ustawowy

ubezpieczonego małoletniego Jarosława Kowalskiego

XYZ

Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A

Grunwaldzka 62

02- 244 Warszawa

WEZWANIE DO ZAPŁATY

Działając w imieniu mojego małoletniego syna Jarosława Kowalskiego wzywam Państwa do wypłaty kwoty należnego świadczenia wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia         21 lutego 2008 roku do dnia zapłaty, z tytułu umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w szkołach i innych zakładach ( polisa nr 125172534 ),   w związku z nieszczęśliwym wypadkiem z dnia 18 stycznia 2008 roku, w wyniku którego mój syn doznał uszczerbku na zdrowiu.

Zgodnie z art. 817 ust. 1 kodeksu cywilnego, Ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. O zajściu wypadku z dnia 18 stycznia 2008 roku, któremu uległ mój syn zawiadomiłem Państwa w dniu   21 stycznia 2008 roku. Zarówno mój syn, jak również ja jako przedstawiciel ustawowy, dopełniliśmy obowiązków wskazanych w Ogólnych warunkach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w szkołach i innych zakładach ( ustalonych uchwałą Zarządu XYZ Towarzystwa Ubezpieczeniowego S.A. z dnia 18 grudnia 2007 roku ). Zgodnie z treścią § 38 wskazanych ogólnych warunków ubezpieczenia, świadczenie wynikające w umowy ubezpieczenia w przypadku małoletnich wypłaca się przedstawicielowi ustawowemu. Numer rachunku bankowego na który należy przekazać należne świadczenie wskazałem Państwu w piśmie z dnia 3 lutego 2008 roku. Do chwili obecnej Ubezpieczyciel nie wypłacił należnego świadczenia, a zatem związku z upływem w dniu 20 lutego 2008 roku ustawowego terminu na spełnienie przez Ubezpieczyciela świadczenia, wzywam Państwa do wypłaty kwoty należnego świadczenia z umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę na podany niżej numer rachunku bankowego:

Bank ZTM,

IV Oddział w Lublinie,

nr konta: 26 1502 5689 5464 0894 0000 7880.

Wobec powyższego oświadczam, że brak zapłaty kwoty należnego świadczenia w terminie   7 dni od otrzymania przedmiotowego wezwania będzie skutkował skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego.

Jan Kowalski