Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Wezwanie zakładu ubezpieczeń do zapłaty odszkodowania z ubezpieczenia autocasco z uwagi na zwłokę (opóźnienie)

Jan Kowalski                                                                                         Lublin, 22.05.2009 r.

  1. Zachodnia 15/4

20-620 Lublin

XYZ

Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A

Grunwaldzka 62,

02- 244 Warszawa

WEZWANIE DO ZAPŁATY

Dotyczy: szkody komunikacyjnej nr ….. z dnia …. w moim pojeździe Honda Civic 1,6 o nr rej. W6M678B.

Wzywam Państwa do wypłaty kwoty należnego mi odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia autocasco za szkodę komunikacyjną z dnia 22 kwietnia 2009 roku wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 22 maja 2009 roku do dnia zapłaty.

Zgodnie z art. 817 kodeksu cywilnego, Ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w ciągu 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie 30 dni.

Ponadto, zgodnie z art. 16 ust 2 i 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej jeżeli w terminach określonych w umowie lub w ustawie zakład ubezpieczeń nie wypłaci świadczenia, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej  roszczeń w całości lub w części, a także wypłaca bezsporną część świadczenia. Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określoną w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowita lub częściową odmowę wypłaty świadczenia.

Szkodę w należącym do mnie pojeździe zgłosiłem w XYZ Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. w dniu 22 kwietnia 2009 roku dołączając do zgłoszenia wszystkie wymagane przez Państwa likwidatora dokumenty. W mojej ocenie sprawa nie budzi jakichkolwiek wątpliwości skutkujących potrzebą wyjaśnienia okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności a także wysokości odszkodowania.  Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem kwoty należnego odszkodowania, jak również nie otrzymałem od Państwa pisemnej informacji o przyczynach niemożności zaspokojenia moich roszczeń. Dlatego też w związku z upływem 30 dniowego ustawowego terminu wymagalności mojego roszczenia w dniu 22 maja 2009 roku, wzywam Państwa do wypłaty kwoty należnego odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę na podany niżej numer rachunku bankowego:

Bank ZTM,

IV Oddział w Lublinie,

nr konta: 26 1502 5689 5464 0894 0000 7880.

Ponadto oświadczam, że brak zapłaty kwoty odszkodowania w terminie 7 dni od otrzymania przedmiotowego wezwania będzie skutkowało zaniechaniem przeze ze mnie pozasądowych prób odzyskania przedmiotowej należności i wystąpieniem na drogę postępowania sądowego, co spowoduje po Państwa stronie dodatkowe koszty zarówno sądowe jak i zastępstwa procesowego.

Jan Kowalski