Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Wezwania zakładu ubezpieczeń do zapłaty odszkodowania z ubezpieczenia OC komunikacyjnego

Lublin, 20-06-2008r

Jan Kowalski

Ul. Zachodnia 15/4

20-620 Lublin

Towarzystwo ubezpieczeniowe S.A.

Ul. Grunwaldzka 62

02-244 Warszawa

WEZWANIE DO ZAPŁATY

Wzywam Państwa do wypłaty kwoty należnego mi odszkodowania z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkodę komunikacyjną nr 4402745/1594/2008 z dnia 14 marca 2008 roku wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 15 kwietnia 2008 r. roku do dnia zapłaty.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. Ponadto zgodnie z art. 14 ust 2 powyższej ustawy, zakład ubezpieczeń w terminie 30 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, zawiadamia na piśmie uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania.

Przedmiotową szkodę zgłosiłem w ZZZ Towarzystwie Ubezpieczeniowym S.A. w dniu 14 marca 2008 roku. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem kwoty należnego odszkodowania, jak również nie otrzymałem od Państwa pisemnej informacji o przyczynach niemożności zaspokojenia roszczeń. Dlatego też w związku z upływem 30 dniowego ustawowego terminu wymagalności mojego roszczenia w dniu 14 kwietnia 2008 roku, wzywam Państwa do wypłaty należnego odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę na podany niżej numer rachunku bankowego:

BANK XYZ

Nr konta: 12 1234 2255 2244 8854 6600 0001

Wobec powyższego oświadczam, że brak zapłaty kwoty odszkodowania w terminie 7 dni od dnia otrzymania przedmiotowego wezwania do zapłaty będzie skutkował niezwłocznym wystąpieniem przeze mnie na drogę postępowania sądowego. Ponadto informuje, iż zgodnie z art. 14 ust. 3a wyżej powołanej ustawy, w związku z art. 212 ust 1 pkt. 1 i 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, niewypłacenie przez zakład ubezpieczeń odszkodowania w terminie, skutkować może podjęciem przez organ nadzoru decyzji o nałożeniu na członków zarządu zakładu ubezpieczeń lub prokurentów kary pieniężnej do wysokości odpowiadającej trzykrotnemu przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu z ostatnich 12 miesięcy. Co więcej organ nadzoru może także w drodze decyzji nałożyć na zakład ubezpieczeń karę pieniężną do wysokości 0,5 % składki przypisanej brutto pozyskanej przez zakład ubezpieczeń w roku poprzednim, w przypadku gdy zakład ubezpieczeń nie prowadził działalności lub miał zbiór składki przypisanej poniżej 20 mln złotych do wysokości 100.000 złotych. W przypadku dalszej zwłoki w wypłacie odszkodowania podejmę kroki w celu zawiadomienia o tym Komisji Nadzoru Finansowego oraz Rzecznika Ubezpieczonych.

Jan Kowalski