Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Pozew adhezyjny

Warszawa, 2.07.2009 r.

Powód cywilny:

Jan Kowalski

Ul. Piękna 1

00-100 Warszawa

Sąd Rejonowy

w Pruszkowie

I Wydział Karny

Sygn. akt I 105/09

Wartość przedmiotu sporu: 43.000,00 zł

Pozew cywilny pokrzywdzonego o 43.000 zł tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę

  1. Na podstawie art. 62 k.p.k. i art. 441 §1 k.c. wnoszę o zasądzenie od Zbigniewa Nowaka kwoty 23 000 zł tytułem odszkodowania z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu.
  1. Na podstawie art. 62 k.p.k. i art. 445 §1 k.c. wnoszę o zasądzenie od Zbigniewa Nowaka kwoty 20 000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wraz odsetkami za zwłokę od dnia wniesienia pozwu.

Ponadto wnoszę o:

  1. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu.
  1. Przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność powoda.

Uzasadnienie

Zbigniew Nowak jest oskarżony o popełnienie przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji polegającego na tym, że w dniu 16 czerwca 2009 roku, w Pruszkowie, przy ul. Bolesława Prusa 11, kierując pojazdem mechanicznym Ford Mondeo o numerze rejestracyjnym XYZ 1234, naruszył nieumyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, iż nie zachowując ostrożności w trakcie manewru wyprzedzania doprowadził do kolizji z nadjeżdżającym z naprzeciwka  pojazdem marki Renault Clio o nr rej. LUP 2222 kierowanym przez pokrzywdzonego Jana Kowalskiego, w następstwie to którego wypadku samochód pokrzywdzonego uległ uszkodzeniu na kwotę 15 000 zł, zaś kierujący w/w pojazdem doznał uszczerbku ciała w postaci śródstawowego złamania stawu biodrowego prawego, stłuczenia głowy oraz otarć naskórka które to obrażenia naruszyły czynności narządu ruchu i rozstroju zdrowia u pokrzywdzonego na okres znacznie przekraczający siedem dni, tj. o czyn określony w art. 177 §1 k.k.

W aktach postępowania przeciwko Panu Zbigniewowi Nowakowi znajdują się dowody, jednoznacznie wskazujące na to, że był on sprawcą przedmiotowego wypadku (zeznania świadka Anny Nowak, k. 10-12, moje zeznania k. 12-16, wyjaśniania oskarżonego k. 18-21; protokół oględzin z miejsca zdarzenia k. 8-9). W aktach sprawy znajdują się również rachunku z naprawy mojego uszkodzonego pojazdu w wysokości 15 000 zł (k. 22).; rachunki za leczenie i rehabilitację w kwocie 2000 zł (k. 23-28) oraz historia choroby i przebiegu rehabilitacji (k. 29-32).

W następstwie wypadku spowodowanego przez Zbigniewa Nowaka doznałem obrażeń, które uniemożliwiły mi przez 6 miesięcy wykonywanie pracy zarobkowej. Moje utracone dochody z powyższego tytułu oceniam na kwotę 6 tysięcy złotych jako różnicę pomiędzy wynagrodzeniem osiąganym ze stosunku pracy a wypłaconym w tym okresie zasiłkiem chorobowym. Innym następstwem wypadku spowodowanego przez oskarżonego była znaczna krzywda fizyczna – obrażenia jakich doznałem spowodowały silne bóle, zaś leczenie i rehabilitacja były bardzo uciążliwe. Z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę domagam się kwoty 20 000 PLN. Żądana kwota pozwoli na złagodzenie doznanej krzywdy, uwzględni stopień doznanych cierpień fizycznych i psychicznych, rozmiar uszczerbku na zdrowiu, a także jego konsekwencje w życiu osobistym i społecznym.

Łączne moje roszczenia majątkowe wynikające bezpośrednio z przestępstwa dokonanego przez Zbigniewa wynoszą 43.000zł. Takiej sumy wraz z ustawowymi odsetkami domagam się od oskarżonego.

/-/ Jan Kowalski

Załączniki:

  1. 2 odpisy pozwu;