Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Odwołanie – ubezpieczenie upraw rolnych

Warszawa, dnia ………………………..

Jan Kowalski

………….

…. – …… …………….

XYZ

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Nowowiejska 1

00-902 Warszawa

Odwołanie

w związku z otrzymanym stanowiskiem XYZ Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. sprawie szkody z dnia ……….. w uprawie pszenżyta spowodowanej ujemnymi skutkami przezimowania – tzw. wyprzeniem oraz opieszałym postępowaniem likwidacyjnym w niniejszej sprawie, składam odwołanie od ustalonej  wysokości szkody i odmowy wypłaty odszkodowania oraz wnoszę o wypłatę wraz z odszkodowaniem ustawowych odsetek za spowodowane opóźnienie w realizacji odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia obowiązkowego upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Uzasadnienie

W dniu 5 października 2009 roku zawarłem z Państwa Towarzystwem umowę umowę ubezpieczenia obowiązkowego upraw rolnych (polisa nr XYZ12345678) z okresem obowiązywania od 30 października 2010 r. do 29 października 2011 r. Z załączonej do wniosku kopii dokumentu ubezpieczenia obowiązkowego wynika, że przedmiotem ubezpieczenia są:

  • zboża ozime. Pszenica i Pszenżyto o łącznej powierzchni ……….. ha, z sumą ubezpieczenia (SU) 30.500,00 zł.

Dowód: dokument ubezpieczenia z dnia 30 października 2010 roku, nr polisy XYZ12345678

W dniu 5 kwietnia 2011 r. stwierdziłem szkodę w uprawach związaną z ryzykiem ujemnych skutków przezimowania, polegającą na „wyprzeniu roślin”.

W następstwie powyższego zdarzenia, w dniu 5 kwietnia 2011 r., zgłosiłem szkodę do Towarzystwa Ubezpieczeń (nr szkody: AGF 904590), licząc na szybkie i pełne pokrycie strat w uprawach.

Pismem z dnia 15 maja 2011 r. zostałem poinformowany o odmownym rozpatrzeniu roszczenia, gdyż według Towarzystwa Ubezpieczeń zaistniałe zdarzenie nie miało wpływu na wydajność uprawy z hektara. Zdaniem Towarzystwa Ubezpieczeń spadek plonu zachodzi dopiero wówczas, gdy obsada roślin na metrze kwadratowym zasiewu nie przekracza ilości granicznej roślin, która dla pszenżyta wynosi 100 roślin na metr kwadratowy, a dla pszenicy ozimej 140 roślin na metr kwadratowy.

W mojej ocenie zastosowane przez Towarzystwo Ubezpieczeń kryterium spadku plonu jest niezgodne z treścią ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2005 r. Nr 150 poz. 1249 ze zm.). W ww. Ustawie dany parametr w ogóle nie występuje, zaś jedynym ograniczeniem odpowiedzialności ubezpieczycieli jest wartość progowa 10% straty w plonie głównym – art. 6 ust. 2 pkt 1) Ustawy. Dlatego też twierdzę, że Ubezpieczyciel w sprawie dotyczącej mojej osoby wykracza poza ramy ustawowe i stosuje własne – poza umowne – standardy oceny szkód, które działają na korzyść jednej strony umowy – Towarzystwa Ubezpieczeń. Z analizy postępowania Towarzystwa Ubezpieczeń w niniejszej sprawie można wywnioskować, że zastosowane kryterium progu wydajności uprawy z hektara ogranicza odpowiedzialność Ubezpieczyciela jedynie do tzw. szkód całkowitych w uprawach, co nie odpowiada literze prawa, gdyż stosowanie do art. 3 ust. 2 pkt 11 Ustawy szkody spowodowane ujemnymi skutkami przezimowania mogą występować w postaci całkowitej albo częściowej.

Ponadto, zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania  w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie. W tym też terminie Ubezpieczyciel powinien zająć stanowisko końcowe odnoszące się do odpowiedzialności i wysokości odszkodowania. Zakład ubezpieczeń ma zatem 30 dni na udzielenie odpowiedzi czy odpowiada za dane zdarzenie i wypłaca odszkodowanie, czy też nie uznaje odpowiedzialności za powstałą szkodę i odmawia wypłaty odszkodowania.

W związku z powyższym termin rozpatrzenia roszczenia upłynął z końcem 30 dnia od momentu zgłoszenia szkody, tj. 5 maja 2011 r. Biorąc pod uwagę powyższy fakt, dodatkowo wnoszę o wypłatę ustawowych odsetek za zwłokę.

Mając więc powyższe okoliczności na względzie, wnoszę o wypłatę odszkodowania, w terminie 14 dni od doręczenia niniejszego odwołania, w łącznej wysokości 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100 PLN) wraz z odsetkami za zwłokę.

/-/ Jan Kowalski

Załączniki:

Dowody wymienione w piśmie