Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Odwołanie od stanowiska zakładu ubezpieczeń – powódź – umowa obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych

Warszawa, dnia 9 września 2010 roku

Jan Kowalski

Trześń

39 – 432 Gorzyce

XYZ

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Ul. Nowowiejska 1

00-902 Warszawa

Odwołanie

w związku z otrzymanym stanowiskiem XYZ Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. sprawie szkody powodziowej z dnia ……….. oraz opieszałym postępowaniem likwidacyjnym w niniejszej sprawie, składam odwołanie od ustalonej  wysokości odszkodowania oraz wnoszę o wypłatę ustawowych odsetek za spowodowane opóźnienie w realizacji świadczenia odszkodowawczego z tytułu umowy ubezpieczenia obowiązkowego budynków rolniczych.

Uzasadnienie

W dniu 5 października 2009 roku zawarłem z Państwa Towarzystwem umowę ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Budynki zostały ubezpieczone w wartości rzeczywistej. Budynek mieszkalny ubezpieczono na sumę ubezpieczenia w wysokości 180 000,00 zł z uwagi na oszacowany przez Ubezpieczyciela stopień zużycia budynku na 20%. Stodołę i oborę ubezpieczono na sumy 20 000 zł z uwzględnionym 60 % stopniem zużycia.

Dowód: dokument ubezpieczenia z dnia 5 października 2010 roku, nr polisy XYZ12345678

W dniu 19 maja czerwca br., pękł wał na rzece Trześniówce w Trześni. Woda, która wystąpiła z koryta rzeki zalała znaczne połacie terenu i objęła teren mojego gospodarstwa, wdarła się do mojego domu oraz spowodowała zniszczenie stodoły i obory.

Ze swojej strony, widząc podnoszący się poziom wody w domu, starałem się ratować swój dobytek. Niestety, siła żywiołu była tak duża, że w jej obliczu byłem bezradny.

W dniu 24 maja 2010 r. zawiadomiłem XYZ Towarzystwo Ubezpieczeń  S.A. o powyższej szkodzie. Wówczas całość strat szacowałem na kwotę około 100 000,00 zł. Po wizycie Państwa rzeczoznawcy,  w dniu 1 lipca br. otrzymałem kosztorys wraz z pismem Towarzystwa informującym, o przyznanym na podstawie wyliczenia kosztorysowego odszkodowaniu.

Z dokumentacji sporządzonej przez Ubezpieczyciela wynika, iż odszkodowanie tytułem prac remontowych domu wyniosło 16.000,00 zł, za stodołę przyznano kwotę 1.000,00 zł, a za oborę 1.500,00 zł. Tym samym przyznana przez Państwa łączna kwota odszkodowania w wysokości 18.500,00 zł jest znacząco niższa od mojego szacunku, który przeprowadziłem na podstawie własnych wyliczeń z uwzględnieniem kosztów i cen materiałów potrzebnych na odbudowę. W załączeniu przesyłam własny kosztorys, który jest podstawą mojego żądania o dopłatę odszkodowania.

Dowód: stanowisko zakładu ubezpieczeń w sprawie uznania odpowiedzialności za szkodę i ustalonej sumy odszkodowania z dnia 1 lipca br.; własny kosztorys.

Biorąc pod uwagę powyżej przytoczony stan faktyczny należy wskazać, iż doszło do zaniżenia wypłaty odszkodowania. W szczególności uwagę zwraca fakt nieadekwatności zastosowanych przez Ubezpieczyciela stawek za robociznę, a także za materiały w stosunku do cen i kosztów usług remontowych występujących w moim miejscu zamieszkania.

Ponadto, w wycenie Towarzystwa zastosowano pomniejszenie z tytułu stopnia zużycia budynków, co w przypadku stodoły i obory niepodlegającej odbudowie nie powinno mieć miejsca. Natomiast w przypadku domu zastosowanie potrącenia na materiałach w wysokości odpowiadającej stopniu zużycia budynku (20%), tj. w takiej samej wysokości jak przy ubezpieczeniu budynku jest bezpodstawne. W przypadku odbudowy możliwe jest zastosowanie zużycia ale tylko w wysokości od objęcia budynku ubezpieczeniem. Nadto, nie istnieją żadne normy budowlane, zawierające wskaźniki stopnia zużycia budynku w określonej wysokości, co pozwala zakwestionować źródło stosowanych przez Zakład Ubezpieczeń danych. Wszystko to, w mojej ocenie, wskazuje na brak rzetelności Towarzystwa Ubezpieczeń przy ustalaniu wysokości odszkodowania oraz jego zaniżenie.

Zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania  w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie. W tym też terminie Ubezpieczyciel powinien zająć stanowisko końcowe odnoszące się do odpowiedzialności i wysokości odszkodowania. Zakład ubezpieczeń ma zatem 30 dni na udzielenie odpowiedzi czy odpowiada za dane zdarzenie i wypłaca odszkodowanie, czy też nie uznaje odpowiedzialności za powstałą szkodę i odmawia wypłaty odszkodowania.

W związku z powyższym termin rozpatrzenia roszczenia upłynął z końcem 30 dnia od momentu zgłoszenia szkody, tj. 24 czerwca 2010 r. Biorąc pod uwagę powyższy fakt, dodatkowo wnoszę o wypłatę ustawowych odsetek za zwłokę.

Mając więc powyższe okoliczności na względzie, wnoszę o wypłatę odszkodowania, w terminie 14 dni od doręczenia niniejszego odwołania, w łącznej wysokości 81.500 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych polskich) wraz z odsetkami za zwłokę.

/-/ Jan Kowalski