Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Odwołanie od stanowiska zakładu ubezpieczeń – powódź – umowa dobrowolnego ubezpieczenia mieszkań i domów

Warszawa, dnia 9 września 2010 roku

Jan Kowalski

Anonimowa 1

00-000 Sandomierz

XYZ

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Ul. Nowowiejska 1

00-902 Warszawa

Odwołanie

w związku z otrzymanym stanowiskiem XYZ Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. sprawie szkody powodziowej z dnia ……….. oraz opieszałym postępowaniem likwidacyjnym w niniejszej sprawie, składam odwołanie od ustalonej  wysokości odszkodowania oraz wnoszę o wypłatę ustawowych odsetek za spowodowane opóźnienie w realizacji świadczenia odszkodowawczego z tytułu dobrowolnej umowy ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych.

Uzasadnienie

W dniu 1 października 2009 roku zawarłem z Państwa Towarzystwem umowę ubezpieczenia domu jednorodzinnego. Umowa została zawarta w wariancie podstawowym, o którym mowa w §4 pkt 2 o.w.u. Przedmiotem ubezpieczenia był lokal mieszkalny położony przy ul. Anonimowej 1 w Sandomierzu oraz znajdujące się w nim mienie ruchome.

Dowód: umowa ubezpieczenia z dnia 1 października 2010 roku, nr polisy XYZ12345678

W dniu 1 czerwca br.,  rzeka Wisła przerwała wał przeciwpowodziowy w okolicach Sandomierza. Woda, która wystąpiła z koryta rzeki zalała znaczne połacie terenu wokół Sandomierza oraz wdarła się do mojego domu, wskutek czego doszło do zalania nieruchomości aż po kondygnację pierwszego piętra. Tym samym uszkodzeniu uległy wszystkie ściany pomieszczeń parteru oraz meble tam się znajdujące, a także znajdujący się w piwnicy piec c.o.

Ze swojej strony, widząc podnoszący się poziom wody w domu, starałem się ratować mienie ruchome pozostające na parterze, przenosząc wszystko na pierwsze piętro. Niestety, mimo podjętych działań uszkodzeniu uległ sprzęt RTV: telewizor LCD m-ki ……………, zestaw kina domowego ……….., komputer stacjonarny …………….., oraz sprzęt AGD: lodówka, zmywarka, kuchenka.

Nastąpiło więc zdarzenie, o którym mowa w §5 pkt 2 o.w.u. i tym samym uzasadniające odpowiedzialność umowną Państwa Towarzystwa.   W dniu 3 czerwca 2010 r. zawiadomiłem XYZ Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. o powyższej szkodzie. Wówczas całość strat szacowałem na kwotę około 120 000,00 zł. Po wizycie Państwa rzeczoznawcy,  w dniu 30 lipca br otrzymałem kosztorys wraz z pismem Towarzystwa informującym, o przyznanym na podstawie wyliczenia kosztorysowego odszkodowaniu. Z przekazanej dokumentacji wynika, iż odszkodowanie tytułem prac remontowych domu wyniosło 24.000,00 zł, a za uszkodzone mienie ruchome przyznano kwotę 8.000,00 zł. Tym samym przyznana przez Państwa łączna kwota odszkodowania w wysokości 32.000,00 zł jest znacząco niższa od mojego szacunku.

Chcąc upewnić się co do moich przypuszczeń o zaniżeniu kwoty odszkodowania i słuszności moich racji zleciłem sporządzenie ekspertyzy niezależnemu rzeczoznawcy, który z kolei wycenił wartość strat na łączną kwotę 98.000,00 zł, w tym za remont domu 66.000,00 zł, piec c.o. 9.000,00 zł, elementy stałe wyposażenia domu 8.000,00 zł, mienie ruchome 15.000,00 zł.

Dowód: stanowisko zakładu ubezpieczeń w sprawie uznania odpowiedzialności za szkodę i ustalonej sumy odszkodowania z dnia 30 lipca br.; ekspertyza niezależnego rzeczoznawcy.

Biorąc pod uwagę powyżej przytoczony stan faktyczny należy wskazać, iż doszło do zaniżenia wypłaty odszkodowania. W szczególności uwagę zwraca fakt nieadekwatności zastosowanych przez Ubezpieczyciela stawek za robociznę, a także za materiały w stosunku do cen i kosztów usług remontowych występujących w moim miejscu zamieszkania. Natomiast ekspertyza, której kopie załączam do pisma, zawiera wszystkie dane dotyczące rzeczywistych cen i kosztów występujących  na danym terenie.

Ponadto, w wycenie Towarzystwa pominięto istotny element szkody jakim są piec c.o. oraz elementy stałe mienia.

Wszystko to wskazuje na brak rzetelności Towarzystwa Ubezpieczeń przy ustalaniu wysokości odszkodowania oraz jego zaniżenie.

Dodatkowo wnoszę o refundację kosztów poniesionych na ratowanie dobytku, tj. kosztu wypompowania wody z domu – najem pompy spalinowej, koszt wydatkowany to 1.000,00 zł oraz kosztu osuszania – najem osuszacza, koszt w związku z tym poniesiony to 3.000,00 zł.

Dowód: umowa o najem pompy motorowodnej z dnia ….. oraz umowa o najem osuszacza z dnia ………..

Zgodnie z treścią art. 16 ust. 2. ustawy z dnia 22 maja 2003 o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.) w zw. z art. 817 kodeksu cywilnego, Zakład Ubezpieczeń w terminie 30 dni od dnia złożenia zawiadomienia o zdarzeniu ma obowiązek wypłaty świadczenia albo pisemnego powiadomienia osoby zgłaszającej roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części, a także wypłaty bezspornej części świadczenia. Natomiast powstrzymanie się lub zwłoka ubezpieczyciela w realizacji wypłaty odszkodowania, czyni uzasadnionym zarzut nienależytego wykonania zobowiązania, co z kolei powoduje powstanie obowiązku naprawienia wynikłej z tego szkody, tj. zapłaty odsetek za zwłokę.

W związku z powyższym termin rozpatrzenia roszczenia upłynął z końcem 30 dnia od momentu zgłoszenia szkody, tj. 3 lipca 2010 r. Biorąc pod uwagę ten fakt, dodatkowo wnoszę o wypłatę ustawowych odsetek za zwłokę.

Mając więc powyższe okoliczności na względzie, wnoszę o dopłatę odszkodowania, w terminie 14 dni od doręczenia niniejszego odwołania, w wysokości 66.000 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych polskich) wraz z odsetkami za zwłokę oraz refundacji kosztów związanych ze zmniejszeniem rozmiaru szkody w wysokości 4.000,00 zł.

/-/ Jan Kowalski

Załączniki:

Dowody wymienione w piśmie