Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Odwołanie od stanowiska zakładu ubezpieczeń – pomniejszenie wartości odszkodowania o kwotę podatku VAT (ubezpieczenie autocasco)

Wzór odwołania od stanowiska zakładu ubezpieczeń – pomniejszenie wartości odszkodowania o kwotę podatku VAT ( ubezpieczenie autocasco )

Warszawa, dnia 18 sierpnia 2011 roku

Piotr Chmielowszczak

Ul. Sezamkowa 13

00-902 Warszawa

XYZ

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Ul. Nowowiejska 1

00-902 Warszawa

Odwołanie

Działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003, nr 124, poz.1151) składam odwołanie od stanowiska XYZ Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. z dnia …….. roku w przedmiocie nieuwzględnienia kwoty podatku VAT w kwocie należnego odszkodowania i jednocześnie wnoszę o zapłatę kwoty ……….. zł tytułem należnego podatku VAT.

Uzasadnienie

          W dniu …………. r. zawarłem umowę ubezpieczenia autocasco z XYZ Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. na okres od dnia …………..r. do dnia ……………r. Nr polisy ABC 1234567.

Dowód: umowa ubezpieczenia zawarta w dniu 13 grudnia 2010 r., nr polisy  ABC 1234567

W dniu ………… pojazd został uszkodzony na skutek ( należy krótko opisać zdarzenie ). Szkoda została zgłoszona do Państwa Towarzystwa w dniu ……….. Następnie w porozumieniu z Państwa Towarzystwem ustaliłem, iż odszkodowanie będzie obliczane metodą kosztorysową.

Natomiast w dniu ……….. otrzymałem świadczenie odszkodowawcze w kwocie………. zł (bez należnego podatku VAT)  oraz w dniu …………. odebrałem decyzję Państwa Towarzystwa o przyznaniu świadczenia, jednakże bez należnego podatku VAT.

W swym odmownym stanowisku, Państwa Towarzystwo wskazuje na zapis (należy wskazać właściwy zapis ogólnych warunków ubezpieczenia oraz przytoczyć jego treść) jako podstawę do obliczenia odszkodowania bez uwzględnienia podatku VAT w sytuacji, kiedy odszkodowanie obliczane jest metodą kosztorysową.

W pierwszej kolejności, pragnę wskazać, iż nie prowadzę działalności gospodarczej i nie jestem zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (podatku VAT). W związku z powyższym, nie posiadam prawa do dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Należy zwrócić uwagę, iż zapis zawarty w o.w.u. na podstawie którego dokonano pomniejszenia świadczenia odszkodowawczego o kwotę podatku VAT jest tożsamy w swej treści i wywołuje analogiczny skutek jak zapisy  wpisane uprzednio do rejestru klauzul niedozwolonych pod następującymi numerami: 1265, 2001, 2012.

Zapisy te dotyczą sposobu ustalenia wysokości odszkodowania dla ubezpieczonego konsumenta w kwocie netto (bez podatku VAT), w ramach umowy ubezpieczenia autocasco oraz w sytuacji kiedy szkoda rozliczana jest na podstawie kosztorysu naprawczego, bez przedstawiania faktur za naprawę pojazdu. Zostały one jednoznacznie zakwestionowane przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz na podstawie prawomocnych wyroków tego sądu wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych.

Dowód:  http://www.uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php

Zgodnie z treścią art. 3851 § 1 kodeksu cywilnego, postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.

Zapis, zgodnie z którym odszkodowanie obliczone metodą kosztorysową nie uwzględnia podatku VAT stanowi niedozwolone postanowienie umowne i nie wywołuje żadnych skutków prawnych między stronami umowy ubezpieczenia bowiem jest bezskuteczny. Jak wskazano w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 13 lipca 2006 r. (sygn. akt III SZP 3/06) wskazano, iż:  „stosowanie klauzuli o zbliżonej treści do klauzuli wpisanej do rejestru, która wywołuje takie same skutki, godzi przecież tak samo w interesy konsumentów, jak stosowanie klauzuli identycznej, co wpisana do rejestru. Zaakceptowanie odmiennego poglądu przyczyniłoby się do obchodzenia przez przedsiębiorców przepisów art. 3851 k.c. oraz art. 47945 k.p.c. i w konsekwencji prowadziłoby do podważenia skuteczności całego systemu. Prezes UOKiK byłby bowiem zobowiązany do wytaczania kolejnych powództw w sprawach, w których postanowienia wzorców różnią się nieznacznie sposobem sformułowania lub do ciągłego wytaczania powództw przeciwko temu samemu przedsiębiorcy. Skutkowałoby to wpisywaniem do rejestru kolejnych, bardzo podobnie sformułowanych klauzul, utrudniając tym samym korzystanie z rejestru, zmniejszając jego jasność i przejrzystość”.

Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak na wstępie.

/-/ Piotr Chmielowszczak