Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC komunikacyjnego, koszty holowania

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC komunikacyjnego, koszty holowania

Warszawa, dnia 30 czerwca 2008 r.

                                                         Sąd Rejonowy

                                             w Pruszkowie

Kraszewskiego 22

                                             05-800 Pruszków

                       Powód:                    Jan Kowalski

Zielona 32

                                                       05-800 Pruszków

                       Pozwany:                XYZ Zakład Ubezpieczeń S.A.

Niebieska 4

                                                       00-333 Warszawa

wartość przedmiotu sporu: 206 zł (słownie: dwieście sześć złotych)

POZEW O ZAPŁATĘ W POSTĘPOWANIU UPOMINAWCZYM

W imieniu własnym wnoszę o:

 1. orzeczenie nakazem zapłaty by Pozwany XYZ Zakład Ubezpieczeń S.A. zapłacił Powodowi Janowi Kowalskiemu kwotę 206 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 21 sierpnia 2005 r. do dnia zapłaty,
 1. zasądzenie od Pozwanego na rzecz Powoda kosztów postępowania sądowego według norm przepisanych.

W przypadku wniesienia sprzeciwu domagam się:

 1. zasądzenia od Pozwanego na rzecz Powoda kwoty 206 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 21 sierpnia 2005 r. do dnia zapłaty,
 2. zasądzenia od Pozwanego na rzecz Powoda kosztów procesu według norm przepisanych,
 3. wezwanie na rozprawę świadka Adama Czerskiego [adres: ul. Krzemionkowa 52 m 65, 02-331 Warszawa].

UZASADNIENIE

Dnia 20 lipca 2005 r. wskutek wypadku komunikacyjnego, którego sprawcą był Jerzy Zborski, jadący pojazdem marki VW Passat, nr rej. YY 0987Z tj. podmiot posiadający zawartą z Pozwanym umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, należący do Powoda pojazd marki BMW 740, rok produkcji 1999, nr rej. XXX 1223, bez winy Powoda uległ uszkodzeniu.

Dowód: druk z dnia 21 lipca 2005 r. – zgłoszenie szkody w pojeździe,

zeznania świadka Adama Czerskiego,

W związku z tym, iż uszkodzenia pojazdu były znaczne, a samochód nie nadawał się do dalszej jazdy, pojazd został odholowany z miejsca zdarzenia do warsztatu naprawczego. Koszt holowania wyniósł 536 zł.

Dowód: faktura VAT nr 123/2005 z dnia 22 lipca 2005 r.

zeznania świadka Adama Czerskiego,

W związku z zawartą ze sprawcą wypadku umową ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, Powód zgłosił roszczenia związane z zaistniałym wypadkiem komunikacyjnym Pozwanemu. Data zgłoszenia zdarzenia Pozwanemu to 21 lipca 2007 r.

Dowód: kopia formularza zgłoszenia szkody z dnia 21 lipca 2007 r.

Pismem z dnia 25 sierpnia 2005 r. Pozwany poinformował Powoda, iż z tytułu zaistniałego zdarzenia, zostało przyznane odszkodowanie w kwocie 24.930 zł w tym 24.600 zł z tytułu szkody całkowitej oraz 330 zł z tytułu zwrotu kosztów holowania. Taka kwota została wypłacona Powodowi z tytułu szkód poniesionych w wypadku. Powód uznał tę kwotę jako kwotę bezsporną.

Dowód: pismo Pozwanego z dnia 25 sierpnia 2005 r.

Pismem z dnia 31 sierpnia 2005 r. Powód odwołał się od stanowiska Pozwanego zarzucając m.in. zaniżenie wysokości należnego odszkodowania. Powód powołał się na fakturę określającą wysokość poniesionych kosztów holowania, wskazując, iż Pozwany nie zwrócił w całości kosztów holowania poniesionych przez Powoda.

Dowód: odwołanie Powoda z dnia 31 sierpnia 2005 r. wraz z dowodem nadania

Pismem z dnia 4 października 2005 r., w odpowiedzi na złożone odwołanie, Pozwany poinformował Powoda, że podtrzymuje swoje stanowisko.

Dowód: pismo Pozwanego z dnia 4 października 2005 r.

Pismem z dnia 2 stycznia 2006 r. Powód ostatecznie wezwał Pozwanego do zapłaty kwoty 206 zł.

Dowód: wezwanie do zapłaty wraz z dowodem nadania

Do dnia dzisiejszego Pozwany nie dopłacił należnej kwoty Powodowi.

Pozwany tj. zakład ubezpieczeń, z którym sprawca wypadku drogowego zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, zgodnie z treścią przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003, Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.), jest zobowiązany naprawić wyrządzoną Powodowi szkodę w całości. Zgodnie z art. 34 ust 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, „z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznych są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia”. Tym samym, w wyniku wystąpienia wypadku komunikacyjnego, z którego wynikła szkoda, zgodnie z zasadą pełnej kompensaty poniesionej szkody, na podstawie art. 361 § 2 k.c., Powód jako poszkodowany, może domagać się od Pozwanego jako podmiotu zobowiązanego do naprawienia szkody, odszkodowania obejmującego wszelkie koszty poniesione w związku z zaistniałą szkodą, które Powód (poszkodowany) był zmuszony ponieść na skutek wystąpienia zdarzenia i których Powód (poszkodowany) nie musiałby ponosić, gdyby szkoda nie zaistniała. W niniejszej sprawie, skutkiem wypadku komunikacyjnego z dnia 20 lipca 2005 r. było uszkodzenie pojazdu uniemożliwiające korzystanie z niego. W wyniku tego zdarzenia, Powód poniósł szkodę w postaci zniszczenia pojazdu oraz kosztów holowania pojazdu z miejsca zdarzenia do miejsca naprawy.

Pozwany bezprawnie zaniżył wartość odszkodowania wypłaconego z tytułu kompensaty kosztów holowania pojazdu z miejsca zdarzenia do miejsca, w którym pojazd był przechowywany i miał być naprawiany. Powód poniósł bowiem koszty holowania w kwocie 536 zł. Pozwany, jak wynika z pism z dnia 25 sierpnia 2005 r. oraz 4 października 2005 r. zrekompensował koszty holowania tylko do kwoty 330 zł. Pozwany wskazał, iż przyjął maksymalne (zdaniem Pozwanego) stawki holowania stosowane na terenie Warszawy, jak również uznał, iż brak jest podstaw do uznania dodatkowej opłaty z tytułu wykonywania usługi w godzinach nocnych. Zaniżenie takie jest zdaniem Powoda bezprawne. Pozwany nie ma żadnej podstawy do kwestionowania wysokości poniesionych kosztów holowania i jest zobowiązany do pełnego wyrównania szkody. Należy podkreślić, iż Powód miał prawo dowolnie wybrać firmę, która dokona holowania jego pojazdu i przy wyborze tej firmy kierował się przede wszystkim zaufaniem do osób świadczących usługi transportowe. Ponadto, holowanie pojazdu z miejsca wypadku odbyło się faktycznie w godzinach nocnych (tj. po godzinie 22.00, co zostało wskazane w druku zgłoszenia szkody), a więc z pewnością koszt takiego holowania mógł być wyższy niż koszt takiej usługi liczony według stawek dziennych. Koszty z tytułu holowania wyniosły 536 zł, to strata w majątku poszkodowanego Powoda, która musi być wyrównana w pełni przez Pozwanego jako zobowiązanego do wypłaty odszkodowania. Poniesienie kosztów holowania pozostaje ponadto w normalnym związku przyczynowym ze szkodą.

Roszczenie Powoda dochodzone niniejszym pozwem jest świadczeniem pieniężnym. „Zgodnie z art. 481 § 1 KC odsetki należą się wierzycielowi za sam fakt opóźnienia się dłużnika ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, a zatem należą się od dnia, w którym świadczenie to stało się wymagalne i powinno być zapłacone.” [tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 czerwca 2002 r., sygn. I CKN 693/00]. Treść art. 14 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych wskazuje iż „Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie”. W niniejszej sprawie Pozwany został zawiadomiony o szkodzie dnia 21 lipca 2005 r. Zgodnie z obowiązującymi ustawowo terminami Pozwany był zobowiązany do wypłaty Powodowi odszkodowania z tytułu uszkodzenia pojazdu oraz zwrotu kosztów holowania do dnia 20 sierpnia 2005 r. Uzasadnia to więc dochodzenie odsetek od kwoty 206 zł od dnia 21 sierpnia 2005 r.

Właściwość sądu Powód określił na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.), który stanowi, iż powództwo o roszczenie wynikające z umów ubezpieczeń obowiązkowych lub obejmujące roszczenia z tytułu ubezpieczeń można wytoczyć bądź według przepisów o właściwości ogólnej, bądź przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby poszkodowanego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

Zdaniem Powoda, przytoczone okoliczności oraz powołane dowody w pełni uzasadniają  zasądzenie powołanych w petitum kwot od Pozwanego na rzecz Powoda.

Mając na uwadze powyższe Powód wnosi jak na wstępie.

                                                                                             ___________________________

Jan Kowalski

Załączniki:

 1. odpis pozwu wraz z załącznikami,
 2. kopia druku zgłoszenia szkody
 3. faktura nr 123/2005 z dnia 22 lipca 2005 r.,
 4. pismo Pozwanego – informacja o wysokości odszkodowania z dnia 25 sierpnia 2005 r.,
 5. pismo Powoda z dnia 31 sierpnia 2005 r. wraz z dowodem nadania,
 6. pismo Pozwanego z dnia 4 października 2005 r.,
 7. wezwanie do zapłaty wraz z dowodem nadania.