Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Odpowiedź na wezwanie firmy windykacyjnej do uiszczenia przedawnionej składki lub jej raty za ubezpieczenie

Odpowiedź na wezwanie firmy windykacyjnej do uiszczenia przedawnionej składki lub jej raty za ubezpieczenie

Warszawa, dnia ……. roku

Jan Kowalski

Belwederska 7/1

00-902 Warszawa

XYZ

Windykacja sp. z o.o.

Nowowiejska 1

00-902 Warszawa

Szanowni Państwo!

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia ………. roku, stanowiące wezwanie do zapłaty wierzytelności w postaci zaległej raty składki z tytułu zawartej w dniu 1 stycznia 2004 umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, pragnę oświadczyć, iż nie spełnię żądanego ode mnie świadczenia w wysokości, w sposób i w terminie przez Państwa wskazanym.

Jak wynika z treści Państwa pisma i załączonych do nich dokumentów, w ………. roku została zawarta umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów z XYZ Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Strony umowy postanowiły, że składka za udzielona ochronę ubezpieczeniową zostanie zapłacona w dwóch równych ratach, z czego termin wymagalności został oznaczony na dzień …………………., drugiej zaś na dzień …………….  W dniu ………….. Państwa spółka nabyła od ubezpieczyciela wierzytelność w postaci zaległej raty składki z przedmiotowej umowy wraz z odsetkami za zwłokę. W dniu ……………. otrzymałem od Państwa wezwanie do zapłaty wierzytelności w wysokości ……….

Bezspornym jest fakt, że II rata składki z tytułu przedmiotowej umowy OC nie została przeze mnie zapłacona. Pragnę jednak zauważyć, iż zgodnie zaś z art. 819 §1 k.c. roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat 3. Tak więc Państwa wezwanie dotyczy spełnienia świadczenia, którego termin wymagalności nastąpił w dniu ………….(np. 30 czerwca 2004 r.), a jego przedawnienie nastąpiło w dniu …………(np. 30 czerwca 2007 roku). W związku z powyższym nie widzę podstaw do zapłaty żądanej raty składki wraz z odsetkami za zwłokę.

Jednocześnie pragnę oświadczyć, że w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego skorzystam z przysługującego mi uprawnienia do podniesienia zarzutu przedawnienia. Zgodnie z art. 117 § 2 k.c., sąd uwzględnia przedawnienie na zarzut dłużnika, zaś jego podniesienie będzie obligowało sąd do oddalenia powództwa.

z poważaniem

Jeśli jesteście zainteresowani tematami prawnymi, z zakresu spółek lub prawa handlowego polecamy wam inne artykuły na te tematy: