Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Wniosek o przeprowadzenie certyfikacji wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli

Certyfikacja wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli.

Akapit nr 1 – brak tytułu

Tytuł:Certyfikacja wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli.
Sprawa:Możliwość umieszczania rocznika i nazwy odmiany winorośli w prezentacji i etykietowaniu wina z winogron pozyskanych z krajowych upraw winorośli jest dozwolona w przypadku, gdy zostanie ono poddane certyfikacji w tym zakresie. Po przeprowadzeniu certyfikacji wina, Wojewódzki Inspektor JHARS wydaje decyzję w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego każdej partii wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli. Decyzja zawiera określenie ilości litrów wina w partii, której nadano numer identyfikacyjny.Numer identyfikacyjny partii wina jest nadawany zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie sposobu ustalania i umieszczania numeru identyfikacyjnego partii wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli.Numer identyfikacyjny producent zobowiązany jest umieścić na etykiecie wina obok swoich danych identyfikujących, w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny, czcionką tego samego rodzaju i koloru oraz o tym samym rozmiarze, nie mniejszym niż 2 mm.
Przedmiot sprawy:Wydanie decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego partii wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli.
Podstawy prawne:art. 44 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2016 r., poz. 859 t.j.).
Miejsce składania dokumentów:Sekretariattel: 68 325 30 62fax: 68 325 30 62 wew. 30e-mail: wizielonagora@ijhars.gov.ple-PUAP: /wijhars_zgora/skrytka
Wydział prowadzący sprawy:Wydział Kontroliul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góratel: 68 325 30 62 wew. 24
Wymagane dokumenty:Wniosek o przeprowadzenie certyfikacji wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli.
Forma zgłoszenia:Certyfikację wina przeprowadza się na wniosek producenta wyrabiającego wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Wypełniony „Wniosek o przeprowadzenie certyfikacji wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli” należy złożyć w terminie do 15 sierpnia danego roku gospodarczego w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu JHARS właściwego ze względu na miejsce wyrobu wina.
Opłaty:Za przeprowadzenie certyfikacji pobierana jest opłata, zgodnie ze stawkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie stawek opłat za przeprowadzenie certyfikacji wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli. Opłata stanowi dochód budżetu państwa i należy ją wnieść na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu JHARS właściwego ze względu na miejsce wyrobu wina. Ww. opłaty należy wnieść przed wydaniem przez WIJHAR-S decyzji kończącej certyfikację, po otrzymaniu wezwania do uiszczenia zapłaty na konto WIJHAR-S w Zielonej Górze :45 1010 1704 0009 9622 3100 0000
Sposób załatwienia sprawy:Wyznaczony Inspektor przeprowadza kontrole wyrobu i rozlewu win podlegających certyfikacji oraz wielkości posiadanych zapasów win podlegających certyfikacji w poprzednich latach gospodarczych. Następnie Wojewódzki Inspektor JHAR-S wydaje decyzję w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego partii wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli.
Wydział odpowiedzialnyza załatwienie sprawy:Wydział Kontroliul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góratel : 68 325 30 62 wew. 24