Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ – ZWOLNIENIA GRUPOWE

WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ – ZWOLNIENIA GRUPOWE

(pieczęć pracodawcy)                             …………………………. (miejscowość i data) ………………………….

(numer REGON-EKD) ………………………….

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA WYPOWIEDZENIEM

Pan

…………………….     

(imię i nazwisko)

1.    Rozwiązuję z Panem umowę o pracę zawartą w dniu …………….. z zachowaniem … okresu wypowiedzenia, który upłynie w dniu …………. .

2. Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest:

………………………………………..

(wskazać dokładną i zgodną z prawdą przyczynę wypowiedzenia)

3. Zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy z 13.3.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90 poz. 844 ze zm.), pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna.

4. Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje Panu prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w … .

5. Przed upływem tego terminu może Pan złożyć wniosek o wszczęcie postępowania pojednawczego przed Komisją Pojednawczą … .

……………………………………………………

……………………………………………………

(potwierdzam odbiór, pracodawcę albo osoby upoważnionej

do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy

(podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej

data i podpis pracownika)