Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę

WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ PRZEZ PRACODAWCĘ WZÓR

……………………  (pracodawca oraz jego siedziba   lub miejsce zamieszkania)                                                                             ……………………  (miejscowość data)  

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę

Z dniem ……………………  wypowiadam Panu(i) …………………… umowę o pracę z dnia …………………… z powodu …………………… (podać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie) Zgodnie z

terminami art. 36 Kodeksu pracy umowa rozwiąże się dnia …………………… . Od  wypowiedzenia umowy służy Panu(i) prawo wniesienia odwołania do Sądu  Pracy w …………………… (siedziba sądu)w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma. Przed upływem tego terminu może Pan (i) złożyć wniosek o wszczęcie postępowania pojednawczego przed Komisją Pojednawczą …………………… .                                                                                        

(siedziba komisji) ……………………     

(pieczęć i podpis pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu) ……………………

(potwierdzenie odbioru – podpis pracownika i data) ……………………

* Dotyczy pracodawcy, u którego została utworzona komisja pojednawcza.