Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ PRZEZ PRACODAWCĘ WZÓR

WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ PRZEZ PRACODAWCĘ WZÓR

………………. (pracodawca oraz jego siedziba lub miejsce zamieszkania)

………………. (miejscowość, data)              

Wypowiedzenie umowy o pracę

przez pracodawcę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia

Z dniem …………  wypowiadam Panu(i) ………… umowę o pracę z dnia ………… z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia, który wynosi …………… i upłynie w dniu ………… (wskazać długość okresu wypowiedzenia) Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest ………… (podać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie) Od wypowiedzenia umowy służy Panu(i) prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w … w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma. Przed upływem tego terminu może Pan (i) złożyć wniosek o wszczęcie postępowania pojednawczego przed Komisją Pojednawczą ………… .

* (siedziba komisji) …………

(pieczęć i podpis pracodawcy  lub osoby działającej w jego imieniu) …………

(potwierdzenie odbioru – podpis pracownika i data) …………

* Dotyczy pracodawcy, u którego została utworzona komisja pojednawcza.